تيانشان تورى   ›   اپپارات كوزى   ›   تابيعات

قادا شوقىلار اراسىنان كوتەرىلگەن بۇيرا بۇلت تىزبەگى

  بۇل 8 - ايدىڭ 28 - كۇنى جاڭجياجيە ۋليڭيۋان كورىنىس وڭىرىندەگى حۋاڭ شىجايدا تۇسىرىلگەن بۇلت تەڭىزىنىڭ كورىنىسى (ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن سۋرەت).

  سول كۇنى، ءۇرتىس جاۋعان جاڭبىردان سوڭ، حۋنان ولكەسى جاڭجياجيە ۋليڭيۋان كورىنس وڭىرىندەگى حۋاڭ شىجايدا كوركەم بۇلت تەڭىزى پايدا بولدى، قادا شوقىلار اراسىنان كوتەرىلگەن بۇيرا بۇلتتار شۇباتىلىپ، سۋ بوياۋلى سۋرەتتەي اسەم كورىنىستى تۇلعالادى. شينحۋا اگەنتتىگى تاراتقان (سۋرەتتە ۋ يۇڭبيڭ تۇسىرگەن)

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.