تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

ىلە وزەنى جاعاسىنىڭ كورىنىسى كوركەم

  8 - ايدىڭ 26 - كۇنى، ساياحاتشىلار مەن قالا تۇرعىندارى جۇردەك قايىققا وتىرىپ ىلە وزەنى ساياحات كورىنىس وڭىرىندە سەرۋەندەۋدە.

  جۋىق جىلداردان بەرى، قۇلجا قالاسى ىلە وزەنى كورىنىس ءوڭىرىنىڭ نەگىزدىك قۇرىلعىلار قۇرىلىسىن كۇشەيتىپ، تاماشالاۋ ساياحات نىساندارىن مولايتىپ، ساياحاتشىلاردىڭ سەزىنۋ سەزىمىن جوعارىلاتىپ، ءتىپتى دە كوپ ساياحاتشىنى وسى اراعا كەلىپ تاماشالاپ، ساياحاتتاۋعا باۋرادى. سۋرەتتى جاڭ چيڭحۋا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.