تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

قاھارمان ۇلگىلەر سارايىندا اۋەلگى ماقسات تىلگە تيەك ەتىلدى

□ انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى سۇڭ ۋيگو

  9 - ايدىڭ 8 - كۇنى تۇستەن كەيىن ۇلۇقشات اۋدانىنداعى قاھارمان ۇلگىلەر سارايىندا سەكسەننىڭ سەڭگىرىنە شىققان ۋ دىڭيۇن ءبىر ءدارى ساندىعىن نۇسقاپ تۇرىپ، ۇلۇقشات اۋداندىق توعىسپالى اقپارات قۇرالدارى ورتالىعىنىڭ پارتيالى كادرلارىنا بىلاي دەدى: ”مىنا تۇرعان ءدارى ساندىعى الدىڭعى عاسىردىڭ 90 - جىلدارىنىكى، قازىر نەداۋىر جاڭالاندى، الدىڭعى عاسىردىڭ 60 -، 70 - جىلدارىندا ءبىز كوتەرگەن ءدارى ساندىعى بۇدان دا ۇلكەن، بۇدان دا اۋىر ەدى، مال شارۋاشىلىق وڭىرلەرىنە ءبىر رەت بارىپ ارالاپ ءجۇرىپ ناۋقاس كورۋگە ءبىر اپتادان ارتىق ۋاقىت كەتەتىن، ءدارى - دارمەك، تۇرمىستىق بۇيىمداردان سىرت، اتقا جەتكىلىكتى جەم - ءشوپ ارتىپ الاتىنبىز...“.

  1963 - جىلى ۋ دىڭيۇن جياڭسۋدىڭ ياڭجوۋىنان ۇلۇقشات اۋدانىنا كەلدى. ۇلۇقشات اۋدانىندا قىزمەت ىستەگەن، تۇرمىس كەشىرگەن 58 جىلدا ءار ۇلت ناۋقاستارىن شۇعىل قۇتقارۋ ءۇشىن جيىنى 30 نەشە رەت قان بەرىپ، بەرگەن قانىنىڭ جالپى مولشەرى 7000 نەشە ميللي ليترگە جەتتى، كۇيىپ قالعان بالانى شۇعىل قۇتقارۋ ءۇشىن بالتىرىنان 13 جەردەن تەرى كەسىپ بەردى. مال شارۋاشىلىق ءوڭىرىن ۇزدىكسىز ىشكەرىلەي ارالاپ ناۋقاس كورىپ، تەگىن ەمدەۋ جۇرگىزدى، ۇلۇقشات اۋدانىنىڭ بارلىق اۋىل - قالاشىقتارىندا، قىستاقتارىندا ونىڭ ءىزى قالدى، جەرگىلىكتى ورىنداعى ەگىنشى - مالشىلار ونى جاقىن تارتىپ ”اق حالاتتى دانىشپان“ دەپ اتادى. سەكسەنگە كەلسەدە ۋ دىڭيۇن قازىر ەمدەۋدىڭ ءبىرىنشى شەبىندە ءالى دە جالىندى جۇمىس جۇرگىزۋدە.

  ءوزىنىڭ ۇلۇقشات اۋدانىندا دارىگەر بولعان كەزدەگى كەشىرمەسىنەن ءسوز باستاعان ۋ دىڭيۇن جاپپاي دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعام ورناتقاننان كەيىنگى ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ تۇرمىسىندا تۋىلعان زور وزگەرىستەردى باياندادى.

  ”ۇلۇقشات اۋدانىندا قىزمەت ىستەگەن، تۇرمىس كەشىرگەن 58 جىلدا كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەسى، ەمدەۋ قىزمەتكەرى ىستەۋگە ءتيىستى ءىستى عانا ىستەدىم، دەسەدە، پارتيا مەن حالىق ماعان وسىنشا جوعارى داڭق سيلادى. مۇنىڭ بارلىعىن پارتيا مەن مەملەكەتتىڭ باۋلۋىنان بولە قاراۋعا بولمايدى، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ ماعان دەگەن سەنىمىنەن تىپتەن بولە قاراۋعا بولمايدى“، - دەدى ۋ دىڭيۇن.

  ۋ دىڭيۇن تاعى ۇلۇقشات اۋداندىق توعىسپالى اقپارات قۇرالدارى ورتالىعىنداعى پارتيالى كادرلاردى 1 - قاباتتاعى كىتاپحانانىڭ پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ ورنىنا باستاپ، كوپشىلىكپەن بىرگە قىزىل كىتاپتار وقىدى، وتانشىلدىق كينو كوردى، پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسى ورىستەتىلگەننەن بەرى العان اسەرىمەن ورتاقتاستى، تالقىلادى.

  ”ۇلۇقشات اۋدانى قاھارمان ۇلگىلەر توپ - توبىمەن شىققان جەر، ۋ دىڭيۇن قارت پەن ءبىر - بىرلەگەن قاھارمان ۇلگىلەر ءىس جۇزىندىك ارەكەتتەرىمەن كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەسىنىڭ اۋەلگى ماقساتى مەن بورىشىن امالياتتا ايگىلەدى. ۋ دىڭيۇننىڭ اڭگىمەسىن ەستىگەننەن كەيىن، بۇكىل ىنتا - پەيىلىمەن حالىق ءۇشىن قىزمەت ىستەۋ ءتۇبىرلى باس ماقسات جونىندە ءتىپتى دە تەرەڭ تانىم مەن تۇسىنىككە يە بولدىم. بۇدان كەيىن قىزمەتتى ونان ارى قۇلشىنا ىستەپ، قىزمەت ورنىمدى تياناق ەتىپ، ءوز قىزمەتىمدى جاقسى ىستەپ، تاڭداۋلى اقپارات قىزمەتكەرى بولامىن“، - دەدى ۇلۇقشات اۋداندىق توعىسپالى اقپارات قۇرالدارى ورتالىعىنىڭ ءتىلشىسى تۇرسۇنگۇل قايسار.

  پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسى ورىستەتىلگەننەن بەرى ۇلۇقشات اۋدانى قاھارمان ۇلگىلەر سارايى، قوس قولداۋ سارايى، كىتاپحانا پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ ورنى سياقتى وتانشىلدىق تاربيە بازاسىن تولىق سۇيەنىش ەتىپ، پارتيالى كادرلاردى نەگىزگى تاقىرىپتىق پارتيا كۇنى قيمىلىن ورىستەتۋگە كەڭىنەن ۇيىمداستىرىپ، ماڭىنداعى تاڭداۋلى كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەلەرىنىڭ حيكايالارىن تىڭداپ، تاڭداۋلى كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەلەرىنىڭ رۋحىن جانە العاباسار ىزگى ىستەرىن شىن مانىندە ساناعا ۇيالاتىپ، ارەكەتتە ايگىلەپ، پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنىڭ جەتىستىگىن كۇشەيتتى. قازىرگە دەيىن ۇلۇقشات اۋدانىنداعى قىزىل الاڭ - سارايلار قىزىلسۋ قىرعىز اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ءارقايسى ورىندارىنان جيىنى 4000 نەشە ادام - رەت پارتيالى كادرلاردى قابىلدادى.

  ”پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسى بارىسىندا ۇلۇقشات اۋدانى وتانشىلدىق تاربيە بازاسىنان تولىق پايدالانىپ، پارتيالى كادرلاردى اۋەلگى ماقساتتى ۇمىتپاۋعا، ۇدەرە العا ۇمتىلۋعا ىنتالاندىرىپ، پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسى جەتىستىگىن قىزمەتتىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىردى“، - دەدى ۇلۇقشات اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى ۋاڭ شياۋ.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.