تيانشان تورى   ›   اپپارات كوزى   ›   تابيعات

كۇرىش پىستى، شارۋالار قاربالاستىققا ءتۇستى

كۇرىش ورۋ. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

  9 - اي، مول ءونىم الىناتىن مەزگىل. كۇرىش مايسالارى پىسىپ، ەگىس اتىزى التىن رەڭگە بويالدى، بايتاق دالانىڭ جەر - جەرىنەن كۇرىش ءيىسى اڭقيدى. حۋبەي ولكەسى ىنشى تۋجيازۋ، مياۋزۋ اۆتونوميالى وبلىسى بادۇڭ اۋدانى شۇيبۋيا قالاشىعى كۋجۋشي قىستاعى كۇزگى جيىن - تەرىن قاربالاستىعىنا شومدى. بۇل ارانىڭ قىستاق تۇرعىندارى ءالى دە ءداستۇرلى كۇزگى جيىن - تەرىن ءتاسىلىن ساقتاپ كەلەدى، ايتالىق، ورۋ، ءدان ايىرۋ، استىق ۇشىرۋ ... جاپالى ەڭبەكتەنۋمەن قاتار، مول ءونىم شاتتىعىنا دا شومۋدا. (ۋ يحۇڭ)

تاقتادا ءدان ايىرۋ. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

كۇرىش كوتەرۋ. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

كۇرىشتى جايمالاپ كەپتىرۋ الاڭى. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

شاڭتاسپەن قىرمان سوعۋ. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

قىستاق تۇرعىندارى بىرگە ءدان ايىرۋدا. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

استىق ۇشىرۋ. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۋڭ تۇسىرگەن

ەكى ادام كەلىنى اينالدىرىپ قاۋىزداندىرۋدا. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

ەكشەۋىشپەن قاۋىزىن ەلەۋدە. شينحۋا تورى تاراتقان سۋرەتتى ۋ يحۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.