تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ سۇلباسى بىرتىندەپ تۇلعالانا باستادى

  9- ايدىڭ 23 - كۇنى جۇمىسشىلار ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعى قۇرىلىس نىسانىنىڭ جۇمىس باسىنان وتۋدە.

  ٴبىر جىلدان استام ۋاقىت قۇرىلىس جۇرگىزۋ ارقىلى ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ سۇلباسى بىرتىندەپ تۇلعالانا باستادى. قازىر وسى ورتالىقتىڭ 11 كاسىپ سالاسى نىسانى تياناقتانىپ، اتقارىلىپ، تۇراقتى مۇلىككە قوسىلعان قارجى 5 ميلليارد يۋاننان استى، ٴىشىنارا ٴتۇيىندى نىساندار جىل سوڭىندا سالىنىپ، ىسكە قوسىلاتىنى مەجەلەندى. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  9 – ايدىڭ 23 - كۇنى جۇمىسشىلار ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعى قۇرىلىس نىسانىنىڭ جۇمىس باسىندا قۇرىلىس جۇرگىزۋدە.

  بۇل نىسان شينجياڭنىڭ توقىماشىلىق، كيىم ـ كەشەك كاسىپ سالاسىن جەدەل دامىتۋداعى ماڭىزدى نىساندارىنىڭ ٴبىرى، سونداي ـ اق ٴۇرىمجى قالاسىنىڭ ” ەكى پورت، ٴبىر ورتالىعىنىڭ“ ”ورتالىعى“، 2020 ـ جىلى 3 - ايدا قۇرىلىس باستاعان. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  9 – ايدىڭ 23 - كۇنى جۇمىسشىلار ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعى قۇرىلىس نىسانىنىڭ جۇمىس باسىندا قۇرىلىس جۇرگىزۋدە. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  9 – ايدىڭ 23 - كۇنى جۇمىسشىلار ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعى قۇرىلىس نىسانىنىڭ جۇمىس باسىندا قۇرىلىس جۇرگىزۋدە. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  9 – ايدىڭ 23 – كۇنى ٴبىر ۇشاق سالىنۋ ۇستىندەگى ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ كەڭىستىگىنەن ۇشىپ وتۋدە. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  9 – ايدىڭ 23 – كۇنى تۇسىرىلگەن ٴۇرىمجى حالىقارالىق توقىما بۇيىمدارى، كيىم ـ كەشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ ەلىكتەمە سۋرەتى. سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

  اۋدارعان: قادىر ماقان

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.