تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

وزەن جاعالاۋىنىڭ كۇزگى كورىنىسى سالعان سۋرەتتەي كوركەم

  10 - ايدىڭ 27 - كۇنى، ەڭكەيىپ باتقان كۇننىڭ قىزىل شاپاعىمەن نۇرلانعان ۇلىڭگىر كولى ساعاسىندا تۇيەلەر ماڭ - ماڭ باسىپ بارادى. زەڭگىر اسپان، ءشارپى بۇلت، بۇيرالانا تولقىعان كول سۋى 10 - ايداعى ۇلىڭگىردىڭ كوركىنە كوز تويمايدى. سۋرەتتى ارداق بەيىسقان تۇسىرگەن

10 - ايدىڭ 27 - كۇنى، ەرتىس وزەنىنىڭ كۇزگى كورىنىسى سالعان سۋرەتتەي.

  التىن كۇز مەزگىلىندە، التاي كوكسۋ سازدىعى مەملەكەت دارەجەلى جاراتىلىستىق قورىق رايونىنىڭ كوركەمدىگىندە شەك جوق، ەرتىس وزەنى مەن قىران وزەنىنىڭ ەكى جاعالاۋى التىنداي جارقىراپ تۇر. سۋرەتتى ارداق بەيىسقان تۇسىرگەن

  10 - ايداعى ۇلىڭگىر كولى جاعاسى، زەڭگىر اسپان، ءشارپى بۇلت، بۇيرا تولقىن، قالىڭ شالعىنى جىرداي اسەم، سۋرەتتەي كوركەم، كورىنىسى جان باۋرايدى (10 - ايدىڭ 27 - كۇنى ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن).

  ۇلىڭگىر كولى مەملەكەتتىك سازدىق باقشاسى التاي ايماعى بۋرىلتوعاي اۋدان قالاشىعىنان باتىسقا قاراي 20 نەشە كيلومەتر قاشىقتىقتاعى جەتارال قالاشىعىندا، جالپى اۋدانى 120 مىڭ گەكتاردان استام كەلەدى. سۋرەتتى ارداق بەيىسقان تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.