تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

تولى: قىسقى تاماشا كورىنىستەردىڭ سۋرەتىن سالدى

  قىس كۇندەرى، تارباعاتاي ايماعى تولى اۋدانىنىڭ قاتپار - قاتپار تاۋلارى كۇننىڭ جايما شۋاعىندا التىنداي جارقىرادى. قابات - قابات تاۋلار اق مامىق قار جامىلدى، تۇنىق كوگىلدىر اسپان ءسانىن ونان ارى اسىرىپ، ءبىر - ءبىر تاماشا تابيعات كورىنىسىن قالىپتاستىردى، سۋرەتكەر قولىنا سىزبا قالامىن الىپ تابيعاتتىڭ وسى كورىنىستەرىن سىزبا تاقتاسىنا سالدى. (سۋرەتتى ءتىلشى تۋ شاۋفىڭ تۇسىرگەن)

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.