تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

قار قىمتانعان موڭعۇلكۇرە

  بىرنەشە كۇننەن بەرى ءۇرتىس جاۋعان قالىڭ قار موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ تاۋ - دالاسىن اق كورپەمەن قىمتاپ، كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى وسىندا كەلىپ قار قىمتانعان وزگەشە كورىنىستى تاماشالاۋعا باۋرادى (12 - ايدىڭ 10 - كۇنى تۇسىرىلگەن). جۋىق جىلداردان بەرى موڭعۇلكۇرە اۋدانى قىس ماۋسىمىنداعى مول قار - مۇز ساياحات بايلىعىن جاپپاي اشىپ، قار - مۇز بايلىعىن جالىندى ەكونوميكاعا اينالدىرىپ، ساياحاتتىڭ سايابىر ماۋسىمىن دۋماندى ماۋسىمعا اينالدىردى.

□ سۋرەتتى لي ۋىنۋ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.