تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

قار - مۇزدا ەمىن - ەركىن ساياحاتتادى

1 - ايدىڭ 5 - كۇنى، ساياحاتشىلار قۇتىبي اۋدانىنىڭ بايچۋانحۋ كولىندە تۇيە شاناعا وتىردى.

  جاقىندا وتكىزىلگەن بايچۋانحۋ قار - مۇز سالتاناتى قيمىلىنىڭ باسىندا، ساياحاتشىلار بازار ارالاپ، ءدامدى تاعامداردان اۋىز ءتيىپ، قار - مۇز كوڭىل اشۋ قيمىلدارىنا قاتىناستى. جۋىق جىلداردان بەرى، قۇتىبي اۋدانى تۇتاس وڭىرلىك ساياحاتتىڭ دامۋىن ۇزدىكسىز ىلگەرىلەتىپ، ساياحات كاسىبىنىڭ ساپالىلانۋىن، دارەجەسىنىڭ جوعارىلاۋىن كۇش سالا جەبەدى. سۋرەتتى تاۋ ۋيميڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.