تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

قىستىڭ شۋاقتى كۇنىندە، بۇراتالا وبلىسىنداعى ٴبىر توپ ”كىشكەنتاي سۇيكىمدىمەن“ كەزدەيسوق كەزدەسۋ

 جاقىنعى جىلداردان بەرى بۇراتالا وبلىسى ەكولوگيالىق وركەنيەت قۇرىلىسىن بەلسەنە ىلگەرىلەتتى، اققۋ، جابايى ۇيرەك، اق قۇتان... ٴتىپتى دە كوپ قۇستار وسى ارادا قىستاۋدى تاڭداپ، بارلىق جەردە ادام مەن تابيعاتتىڭ جاراسىمدى بىرگە جاساۋىنداي كوركەم كارتينا قالىپتاستى. ورگانيزمدەردىڭ الۋان تۇرلىلىگى بۇراتالا وبلىسىنىڭەكولوگيالىق تانىسقىسىنا اينالدى.

 قىستىڭ شۋاقتى كۇنىندە بىزبەن بىرگە بۇراتالا وبلىسىنداعى وسى ٴبىر توپ ”كىشكەنتاي سۇيكىمدىلەرمەن“ تانىسىڭىز

 مۇرتتى شىمشىق

 ٴبىر ٴتۇرلى تۇمسىعى سارى، اياعى قارا، موماقان قۇس

 قوڭىرقاي ٴتۇستى ٴجۇنى

 ونى انا ٴسۇتى اۋىزىنان ارىلماعان سابيدەي كورسەتەدى

 ول ماۋسىمنىڭ وزگەرىسىنە قاراي اۋىپ جۇرەدى، كوبىنەسە ەۆروپا - ازيا قۇرلىعى مەن افريكانىڭ سولتۇستىگىنە تارالعان. جاز ماۋسىمىندا ەلىمىزدىڭ شينجياڭ، چيڭحاي قاتارلى وڭىرلەرىندە كوپ كەزدەسەدى.

تاعاناق

 ونىڭ ٴجۇنى ادەمى، داۋىسى قۇلاققا جاعىمدى، ۇنەمى بۇتاق باسىندا ويناق سالىپ، قاراماققا اڭقاۋ كورىنەدى، شىنىن قۋعاندا ونىڭ ”شىمشىق ىشىندەگى جىرتقىش قۇس“ دەگەن اتى بار.

 اياعى وتكىر قارۋ بولىپ، بيىكتە تۇرۋ باسىمدىلىعىنان پايدالانىپ، كەنەتتەن ٴشۇيىلىپ كەلىپ، جەر باۋىرلاپ جۇرگەن ولجاسىن مىقتى شەڭگەلدەيدى.

”شيق – شيق، شيق – شيق، شيق - شيق“

سۇرى شىمشىق

 ونىڭ دوڭگەلەنگەن بەينەسىنە قاراما، ۇشۋعا وتە شەبەر

 جاپىراقتى اعاش بۇتاعىندا تۇرىپ ٴان ايتۋدى ۇناتادى

 ونىڭ تامىلجىعان ٴان اۋەنى، ٴسوز جوق، كوكتەمدى وزىنە باۋراپ اكەلگەن

 ەل ىشىندە شينجياڭ، چيڭحاي سياقتى جەرلەرگە تارالعان

ۇزىن قۇيرىقتى شىمشىق

 تورعايدان ۇلكەن

 ساۋىسقاننان كىشكەنە

 دەنەسى قارا سۇرى، قۇيرىعى قارا

 قارلى بوراندا تاپجىلماي تۇرادى، جىم - جىرت تا قايسار

تورعاي

 ادەتتەگى قۇستاردىڭ ىشىندەگى جاي قۇس

 ٴشوپ اراسىندا، ورمان اراسىندا، اتىز باسىندا، ٴۇي دودەگەسىنىڭ استىندا... بارلىق جەردە ولاردىڭ كولەڭكەسى بار

 ٴتىپتى باجايلاي قاراماعان دا بولۋىڭ مۇمكىن

 ٴبىراق ولاردىڭ ءجۇز ٴتۇرى بار

 سۋرەتتى جوۋ باۋيۋە بەرگەن

 اۋدارعان: قادىر ماقان

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.