تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

رايونىمىز 2 - توپتا ورتالىق قازىنادان ناقتى استىق ەگەتىن ديقاندارعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجاتتان 170 ميلليون يۋان ءتۇسىردى

  انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ ي 6 - ايدىڭ 20 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. اۆتونوميالى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل - قىستاق مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىمىزشا، ديقانداردىڭ استىق ەگۋ بەلسەندىلىگىن قورعاۋ ءۇشىن، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ شەشىمدەرىنە، ورنالاستىرۋلارىنا ساي، ورتالىق قازىنادان جۋىقتا شينجياڭعا 2 - توپتا ناقتى استىق ەگەتىن ديقاندارعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجاتتان 170 ميلليون يۋان تۇسىرىلگەن. 6 - ايدىڭ 30 - كۇنىنەن ىلگەرى اۋداندار (قالا، رايون) ”ءبىر كارتچكامەن ءبىتىرۋ“ تاسىلىمەن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجاتتى ناقتى استىق ەگەتىن ديقانداردىڭ قولىنا تاراتادى ەكەن.

  تانىستىرۋعا قاراعاندا، بۇل جولعى استىق ەگەتىن ديقاندارعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجات تاراتىلاتىن وبيەكتىلەر رايونىمىزداعى ءبيداي ەگۋشىلەر، ناقتاپ ايتقاندا، ولار كوتەرمەگە العان جەرىنەن پايدالانىپ ءبيداي ەككەن ديقاندار، جەردى اينالىمعا العان ءىرى ەگىمشىلىك وتباسىلارى، وتباسىلىق ەگىس الاڭدارى، شارۋالار سەلبەستىك كووپەراتيۆى، اۋىل شارۋاشىلىعىنا ساياتىن كاسىىپورىندار سياقتى جاڭاشا اۋىل شارۋاشىلىق تيجارات تۇلعالارى سياقتىلاردى قامتيدى. قوسىمشا قاراجات ديقانداردىڭ استىق ەگۋ، اسىرەسە، ءبيداي ەگۋ كىرىسى مەجەلى ۋاقىتىن ونان ارى ورنىقتىرىپ، ديقانداردىڭ استىق ەگۋ كىرىسىن قامتاماسىز ەتىپ، ديقانداردىڭ استىق ەگۋدەن پايدا تابۋىنا مۇمكىندىك جاسايدى.

  بيىل جىل باسىنان بەرى رايونىمىز ورتالىق پەن اۆتونوميالى رايون قازىناسىنان ورنالاستىرىلعان ەگىستىك جەردىڭ قۇنارلىعىن قورعاۋ قوسىمشا قاراجاتى مەن ناقتى استىق ەگەتىن ديقاندارعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجاتتى تۇگەلدەي ءبيداي وندىرىسىنە قولداۋ كورسەتۋگە پايدالاندى، 1 - توپتا ورتالىق قازىنادان ناقتى استىق ەگەتىن ديقاندارعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجاتتان 360 ميلليون يۋان تاراتىلدى، بۇل استىق ەگەتىن ديقانداردىڭ اۋىل شارۋاشىلىق زاتتىق ماتەريالدارى باعاسىنىڭ ورلەۋىنەن استىق ەگۋدە شىعىسىنىڭ ارتۋ ىقپالىن جەڭۋىنە، ديقانداردىڭ استىق ەگۋ سەنىمىن سەرپىلتۋىنە كومەكتەسىپ، ءبيداي ەگىلەتىن جەر اۋدانىن ورنىقتىرىپ، استىق حاۋىپسىزدىگى نەگىزىن بەكەمدەدى. كەزەكتە ءتۇرلى كومەك قاراجاتتاردىڭ قولداۋىندا، بۇكىل رايوندا دۇمبە ءبيداي ەگۋگە بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات سوماسى بىلتىرعى ءار مۋىنا بەرىلەتىن 220 يۋاننان 230 يۋانعا، جازدىق ءبيداي ەگۋگە بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات سوماسى 115 يۋاننان 229 يۋانعا ارتتى.

جاۋاپتى رەداكتور : الىمبەك نۇرالين

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.