تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ماڭىزدى حابارلار

جياڭ زىمين جولداستى جەرلەۋ كوميسسياسىنىڭ ەسىمدىگى

  مەڭگەرۋشى جورا:

  شي جينپيڭ

  جورالار:

  لي كىچياڭ، لي جانشۋ، ۋاڭ ياڭ، لي چياڭ، جاۋ لىجي، ۋاڭ حۋنيڭ، حان جىڭ، ساي چي، ديڭ شۋەشياڭ، لي شي، ۋاڭ چيشان، ما شيڭرۇي، ۋاڭ چىن، ۋاڭ ي، يىن لي، شى تايفىڭ، ليۋ حى، ليۋ گوجۇڭ، شۇي چيلياڭ، سۇن چۇنلان (ايەل)، لي گانجيە، لي شۋلەي، لي حۇڭجۇڭ، ياڭ شياۋدۋ، حى ۋيدۇڭ، حى ليفىڭ، جاڭ يوۋشيا، جاڭ گوچيڭ، چىن ۋىنچيڭ، چىن جينيڭ، چىن مين - ىر، حۋ چۇنحۋا، يۋان جياجۇن، حۋاڭ كۇنميڭ، حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي، ليۋ جينگو، ۋاڭ شياۋحۇڭ، ساۋ جيانميڭ، جاڭ چۇنشيان، شىن يۋەيۋە (ايەل)، جي بيڭشۋان، ەركىن يمىرباقى، ۋان ىشياڭ، چىن جۋ، ۋاڭ دۇڭميڭ، بايماچىلين، ديڭ جۇڭلي، حاۋ ميڭجين، ساي دافىڭ، ۋ ۋيحۋا، ۋي فىڭحى، ۋاڭ يۇڭ، شياۋ جيە، جاۋ كىجى، جوۋ چياڭ، جاڭ جۇن، جاڭ چيڭلي، ليۋ چيباۋ، پابالا گىلەلاڭجيە، دۇڭ جيانحۋا، ۋان گاڭ، حى حوۋحۋا، لۋ جانگۇڭ، ۋاڭ جىڭۋي، ما بياۋ، چىن شياۋگۋاڭ، لياڭ جىنيىڭ، شيا باۋلۇڭ، ياڭ چۋانتاڭ، لي بين (ايەل)، باتىر، ۋاڭ يۇڭچيڭ، سۋ حۇي (ايەل)، جىڭ جيانباڭ، گۋ شىڭزۋ، ليۋ شينچىڭ، حى ۋي، شاۋ حۇڭ، گاۋ يۇنلۇڭ، تيان جييۇن، چى حاۋتيان، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي (ايەل)، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ (ايەل)، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ياڭ جيەچى، چىن شي، چىن چۋانگو، گو شىڭكۇن، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، يوۋ چۋان، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن (ايەل)، جوۋ گۋاڭجاۋ، لي تيەيىڭ، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان (ايەل)، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ۋيۇنچيميگ (ايەل)، حۋا جيانمين، چىن جىلي (ايەل)، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەۋالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گو - ۋي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي (ايەل)، جاڭ پيڭ، شياڭباپيڭسو، جاڭ باۋۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ (ايەل)، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ (ايەل)، جاڭ رۇڭميڭ (ايەل)، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋۋي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن (ايەل)، حان چيدى، لين ۋىن - ي (ايەل)، لو فۋحى، لي حايفىڭ (ايەل)، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين، لي شاڭفۋ، ليۋ جىنلي، مياۋ حۋا، جاڭ شىڭمين، لي زوچىڭ، فۋ چۋانيوۋ، يۇي يۇڭبو، ۋاڭ كى، چىن بيڭدى، لي جي - ناي، لياۋ شيلۇڭ، چياۋ چيڭچىن، جيڭ جىيۋان، جاۋ كىشى، ۋ شىڭلي، ما شياۋتيان

  (تومەندە فاميليا سىزىق سانى بويىنشا ءتىزىلدى)

  ديڭ شياڭچۇن (ايەل)، ديڭ شيڭنۇڭ، ديڭ شۋەدۇڭ، يۇي ۋىنميڭ، يۇي ليجۇن، يۇي جيحۇڭ (ايەل)، يۇي حۇيۋىن، يۇي شۇيبو، ساي راڭتاي، ۋان مين، ۋان ليجۇن، ما حانچىڭ، ما يۇڭشىڭ، ما جيانحۋا، ما شۇيلۇن، ما جىۋىن، ما شياۋۋي، ما چۇڭشيان، ۋاڭ كى، ۋاڭ نيڭ، ۋاڭ چىڭ، ۋاڭ جياڭ، ۋاڭ جۇن، ۋاڭ كاي (حىنان)، ۋاڭ كاي (ازاتتىق ارميا)، ۋاڭ جيان، ۋاڭ حاۋ، ۋاڭ چياڭ، ۋاڭ پىڭ، ۋاڭ شي، ۋاڭ گۋاڭحۋا، ۋاڭ رىنحۋا، ۋاڭ ۋىنچۋان، ۋاڭ ۋىنتاۋ، ۋاڭ يۇيبو، ۋاڭ جىڭپۋ، ۋاڭ دۇڭحاي، ۋاڭ لييان، ۋاڭ يۇڭحۇڭ، ۋاڭ ۋيجۇڭ، ۋاڭ شۇيدۇڭ، ۋاڭ كاڭپيڭ، ۋاڭ جىگاڭ، ۋاڭ جىجۇن، ۋاڭ شيۋبين، ۋاڭ جۇنجىڭ، ۋاڭ جۇڭلين، ۋاڭ شوۋۋىن، ۋاڭ جيان - ۋ، ۋاڭ چۇننيڭ، ۋاڭ سىدۇڭ، ۋاڭ تيڭكاي، ۋاڭ حىشىڭ، ۋاڭ ليشيا (ايەل)، ۋاڭ شياۋيۇن (ايەل)، ۋاڭ شياۋحۇي، ۋاڭ شياڭميڭ، ۋاڭ شياڭشي، ۋاڭ چيڭشيان، ۋاڭ مىڭحۇي، ۋاڭ شينۋي، ۋاڭ جيا - ي، ۋاڭ حۇيمين، ۋي تاۋ، جۇي چيانشىڭ، ماۋ ۋيميڭ، ماۋ چاۋفىڭ، فاڭ يۇڭشياڭ، فاڭ حۇڭۋي، يىن حۇڭ، دىڭ ليپيڭ، دىڭ ي - ۋ، دىڭ شيۋميڭ، ەركىن تۇنياز، شى يۇيگاڭ، شى جىڭلۋ، لۋ حۇڭ (ايەل)، لۋ دۇڭلياڭ، يە جيانچۇن، شىن چاڭيۇي، تيان گولي، يوۋ شيگۇي، شى ياۋبين، فۋ ۋىنحۋا، فۋ گاڭفىڭ، باي لۇي، باي تاۋ، سۇڭ لياڭ، باۋ گاڭ، فىڭ في، شيڭ شانپيڭ (ايەل)، جي لين، چۇي چيڭشان، چۇي يىڭپۋ، لۇي جۇن، جۋ تيانشۋ، جۋ ۋىنشياڭ، جۋ يۇڭشين، جۋ جىسۇڭ، جۋ گوشيان، جۋ حىشين، رىن جىنحى، رىن حۇڭبين، رىن دىچي، جۋاڭ گوتاي، جۋاڭ رۇڭۋىن، ليۋ نيڭ، ليۋ ۋي (مەملەكەتتىك قوعامدىق قامسىزداندىرۋ قورى)، ليۋ ۋي (جيلين)، ليۋ كۇن، ليۋ جۇن، ليۋ جيە، ليۋ چياڭ، ليۋ شياۋميڭ، ليۋ شىچۋان، ليۋ فاچيڭ، ليۋ جۇڭحۋا، ليۋ ليانگى، ليۋ چيڭسۇڭ، ليۋ گويۋە، ليۋ ميڭجۇڭ، ليۋ شۋەشين، ليۋ جيانچاۋ، ليۋ سىياڭ، ليۋ جۇنچىن، ليۋ حۇڭجيان، ليۋ جيە - ي، ليۋ جىنفاڭ، ليۋ گۇيپيڭ، ليۋ ليەحۇڭ، ليۋ ايلي، ليۋ حايشيڭ، ليۋ حۋانشين، ليۋ جيڭجىن، چي يۇي، گۋان جى - وۋ، جياڭ ي، جياڭ جينچۋان، تاڭ گۋاڭفۋ، تاڭ ياۋچيڭ، ان ۋي، شۇي چين، شۇي گانلۋ، شۇي كۇنلين، شۇي شۋەچياڭ، شۇي شيانپيڭ، نۇڭ شىڭۋىن، سۇن بين، سۇن شياڭدۇڭ، سۇن جينلۇڭ، سۇن جينميڭ، سۇن شاۋچىڭ، سۇن مەيجۇن (ايەل)، سۇن شين - ياڭ، يىن حىجۇن، جي بين، يان جينحاي، دۋ جانيۋان، دۋ جياڭفىڭ، لي ي، لي ۋي، لي لي، لي بين، لي داڭ، لي چۇن، لي شياۋپىڭ، لي شياۋشين (ايەل)، لي فانرۇڭ، لي يۇنزى، لي فىڭبياۋ، لي ۋىنتاڭ، لي ۋىنجاڭ، لي يۇيچاۋ، لي شۋساي، لي شىسۇڭ، لي لىچىڭ، لي جاۋزۇڭ، لي حۇڭجۇن، لي يفي، لي شيانيۇي (ايەل)، لي گويىڭ، لي ميڭجۇن، لي ميڭچيڭ، لي جينفا، لي جيانرۇڭ (ايەل)، لي رۇڭسان، لي بيڭجۇن، لي چياۋميڭ، لي شياۋحۇڭ، لي يۋەفىڭ، لي جياچاۋ، لي پىڭ - ي، لي ديانشۇن، لي جيڭحاي، لي رۋشين، ياڭ جيە، ياڭ چىڭ، ياڭ بين، ياڭ جىن، ياڭ فاسىن، ياڭ جىلياڭ، ياڭ شۋەجۇن، ياڭ جىن - ۋ، ياڭ جينباي، ليان ماۋجۇن، شياۋ چۋان، شياۋ پەي، شى گۋاڭحۇي، ۋ حاۋ، ۋ چيڭ، ۋ چياڭ، ۋ كۇڭميڭ، ۋ حانشىڭ، ۋ يا - نان، ۋ جىڭلۇڭ، ۋ جۇنباۋ، ۋ شىڭحۋا، ۋ شياۋجۇن، ۋ جاۋحۇي، ۋ فۋلين، ۋ يانشىڭ، چيۋ يۇڭ، حى پيڭ (جۇڭگو تىلشىلەر قوعامى)، حى پيڭ (ازاتتىق ارميا)، حى حۇڭجۇن، حى ياليڭ (ايەل)، يۇي جيانفىڭ، يۇي يانحۇڭ (ايەل)، گۋ شۋ، زوۋ لەي، زوۋ جيا - ي (ايەل)، يىڭ يۇڭ، شين باۋ - ان، مين يرىن، ۋاڭ دۇڭجين، ۋاڭ حايجياڭ، شىن يىڭ (ايەل)، شىن دان - ياڭ، شىن فاڭ - ۋ، شىن چۇنياۋ، شىن شياۋميڭ، حۋاي جينپىڭ، سۇڭ جىيۇڭ، سۇڭ يۇيشۇي (ايەل)، سۇڭ شۋگۋاڭ، جاڭ گۇڭ، جاڭ ۋي، جاڭ لين، جاڭ جىڭ، جاڭ جيڭ، جاڭ فىڭجۇڭ، جاڭ ۋىنبيڭ، جاڭ يۇيجو، جاڭ دۇڭچىن، جاڭ چيڭۋي، جاڭ انشۇن، جاڭ حۇڭبيڭ، جاڭ كىجيان، جاڭ حۇڭسىن، جاڭ يۇيپۋ، جاڭ گوحۋا، جاڭ جۇڭياڭ، جاڭ جينلياڭ، جاڭ جيانمين، جاڭ چۇنلين، جاڭ رۇڭچياۋ، جاڭ تاۋلين، جاڭ شياۋلۇن، جاڭ حايدي (ايەل)، جاڭ يىڭيۋان (ايەل)، جاڭ چاۋچاۋ، جاڭ جىگاڭ، جاڭ فۋحاي، جاڭ بييۇڭ، لۋ حاۋ، لۋ گوچياڭ، لۋ جىيۋان، چىن گاڭ، چىن شۇي (ايەل)، چىن جيە، چىن يىن، چىن يۇڭ، چىن يشين، چىن شياۋجياڭ، چىن سىچيڭ، چىن يۇڭچي، چىن حۇڭمين، چىن جيانۋىن، چىن رۇيفىڭ، چىن جاۋشيۇڭ، چىن دىرۇڭ، نۇرلان ءابىلماجىن، لين ۋ، لين شياڭياڭ، لين كىچيڭ، لين سۇڭتيان، لين يفۋ، حاڭ يحۇڭ، ي گاڭ، ي حۇيمان، ي ليانحۇڭ، لو ۋىن، لو چياڭ، لو شي، لو دۇڭچۋان، لو جاۋحۇي، جۋ يانفىڭ، جين دۇڭحان، جين جۋاڭلۇڭ، جين شياڭجۇن، جوۋ نايشياڭ، جوۋ چاڭكۇي، جوۋ جىشين، جوۋ جيانگو، جوۋ زۋ - ي، جىڭ حى، جىڭ چيڭدۇڭ، جىڭ شۋەشۋان، جىڭ شانجيە، جىڭ يانشيۇڭ، جىڭ شينسۇڭ، مىڭ فانلي، مىڭ جىنپيڭ، مىڭ شياڭفىڭ، جاۋ لۇڭ، جاۋ دۇڭ، جاۋ گاڭ، جاۋ حۋان، جاۋ يدى، جاۋ چۇڭجيۋ، جاۋ شياۋجى، حاۋ پىڭ، حۋ جۇڭميڭ، حۋ ۋىنرۇڭ، حۋ يۇيتيڭ، حۋ چاڭشىڭ، حۋ حىپيڭ، حۋ جيڭلين، حۋ حىڭحۋا، كى رۇيۋىن، جۇڭ شاۋجۇن، شين چاڭشيڭ، حوۋ كاي، حوۋ جيانگو، يۇي چيڭجياڭ، يۇي جيانحۋا، يۇي پەيگىن، شى شياۋلين (ايەل)، شى جينتۇڭ، جياڭ حۇي، جياڭ گوپيڭ، جياڭ شينجى، حۇڭ چيڭ، زۇلايات سىمايىل (ايەل)، زۋ لەيميڭ، في دۇڭبين، في گاۋيۇن، ياۋ لين، حى رۇڭ (ايەل)، حى يچىڭ، حى دۇڭفىڭ، حى جۇنكى، لو حۇينيڭ، چين گاڭ، چين شۋتۇڭ، يۋان جيە، يۋان گۋجيە (ايەل)، يۋان حۋاجى، شيا ۋيدۇڭ، شيا لينماۋ، چيان ۋىنحۇي، چيان جىمين، تيە نيڭ (ايەل)، ني حۇڭ، ني يۋەفىڭ، شۇي حۇي، شۇي لين، شۇي لىجياڭ، شۇي شيشىڭ، شۇي جۇڭبو، شۇي چيليڭ، شۇي ليۋپيڭ، شۇي دىچيڭ، يىن يۇڭ، ۋىڭ زۋلياڭ، ليڭ حۋانشين، گاۋ يۇي، گاۋ شياڭ، گاۋ داگۋاڭ، گاۋ جىدان، گاۋ رۇنلين، گو فاڭ (ايەل)، گو يۋانچياڭ، گو نيڭنيڭ (ايەل)، گو يۇڭحۇڭ (ايەل)، گو جۋشۋە، گو شۋچيڭ، گو پۋشياۋ، تاڭ يجۇن، تاڭ رىنجيان، تاڭ دىڭجيە، جۋگى يۇيجيە، حۋاڭ رۋ (ايەل)، حۋاڭ ميڭ، حۋاڭ چياڭ، حۋاڭ يۇيجى، حۋاڭ شۇيسۇڭ، حۋاڭ شوۋحۇڭ، حۋاڭ جىجيان، حۋاڭ جىچياڭ، حۋاڭ جيانفا، حۋاڭ شياۋۋي (ايەل)، حۋاڭ رۇنچيۋ، حۋاڭ لۋشىڭ، ساۋ جى - ان، ساۋ جيانگو، ساۋ شۋمين (ايەل)، گۇڭ جىڭ، گۇڭ چيحۋاڭ، چاڭ جين، چاڭ ديڭچيۋ، سۇي يۇيجۇڭ، سۇي يۇڭحۇي، تو جىن، كاڭ ي، جاڭ جيانحۋا، لياڭ يانشۇن، لياڭ حۇيليڭ (ايەل)، شىن يچين (ايەل)، پىڭ چۇن، پىڭ جياشۋە، گى چياۋحۇڭ (ايەل)، دۇڭ جۇن، دۇڭ ۋيمين، جياڭ شۇيگۋاڭ، جياڭ زوجۇن، حان جۇن، حان ۋىنشيۋ، حان ليپيڭ، حان ليميڭ (ايەل)، حان گوچي، چين ۋيجۇڭ، جيڭ جيانفىڭ، جيڭ جۇنحاي، يۇي حۇڭچيۋ (ايەل)، چىڭ ليحۋا (ايەل)، فۋ حۋا، فۋ كۇي، فۋ ايگو، جياۋ حۇڭ (ايەل)، تۇڭ جيانميڭ، پۋبۋ دۇنجۋ، زىڭ ي، زىڭ يشين، زىڭ زانرۇڭ، ۋىن گاڭ، ۋىن شۋگاڭ، شيە چۇنتاۋ، لان شياۋ، لان تيانلي، لان فو - ان، لوۋ ياڭشىڭ، لەي فانپەي، لەي ميڭشان، يۇي ايحۋا، شىن حايشيۇڭ، دوۋ شيانكاڭ، ساي يۇنگى، ساي ليشين (ايەل)، ساي شيلياڭ، ساي جيانجياڭ، پەي جينجيا، گاما زىدىڭ، لياۋ لين، تان چىڭشۇي، تان رۇيسۇڭ، مياۋ جيانمين، لي شياڭ، پان يۋە، پان گۇڭشىڭ، مۋ حۇڭ، داي حوۋلياڭ، ۋي ۋىنحۇي

جاۋاپتى رەداكتور : نۇربولات قابىل

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردى پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، ءسوزسىز جازباشا رۇقساتقا يە بولۋ كەرەك. مازمۇنداردى رۇقساتسىز جالعاپ تاراتۋعا، كەسىپ رەداكسيالاۋعا، وزگەرتۋگە، قىسقارتىپ قۇراستىرۋعا، باسقا ورىنعا كوشىرۋگە نەمەسە باسقا تاسىلدەرمەن كوبەيتۋگە ءارى تاراتۋعا بولمايدى، قايشى كەلگەندەردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىگى زاڭ بويىنشا قۋزاستىرىلادى.