تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ماڭىزدى حابارلار

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستاردان حال سۇرادى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 1 - ايدىڭ 19 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا، جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ - ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ياڭ جيەچى، چىن چۋانگو، گو شىڭكۇن، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، يوۋ چۋان، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، لي تيەيىڭ، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ۋيۇنچيميگ، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەبالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گو - ۋي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭباپيڭسو، جاڭ باۋ - ۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين قاتارلى ساقا جولداستاردان تەلەفون شالۋ سياقتى فورمالارمەن حال سۇرادى نەمەسە قاتىستى جاقتارداعى جاۋاپتى جولداستارعا حال سۇراۋدى تابىستادى، ولاردان مەرەكە بايلانىسىمەن ىقىلاستى حال سۇراپ، ولاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ مەرەيلى، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىر - جاستارىنىڭ ۇزاق بولۋىن شىن جۇرەكتەن تىلەدى.

  ساقا جولداستار بۇعان العىستارىن بىلدىرە كەلىپ، وتكەن 5 جىلدا جانە جاڭا داۋىردەگى 10 جىلدا شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ پارمەندى باسشىلىعىندا، پارتيا مەن مەملەكەت ىستەرىندە قول جەتكەن تاريحي تابىستاردى، تۋىلعان تاريحي وزگەرىستەردى جوعارى باعالادى، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيتقىسى بولۋىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ىشكەرىلەي ۇيرەنىپ، ۇگىتتەپ، دايەكتىلەندىرىپ، ”ەكىنى تۇراقتاندىرۋدىڭ“ شەشۋشى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىنىپ، ”ءتورت تانىمدى“ كۇشەيتىپ، ”ءتورت سەنىمدى“ بەكەمدەپ، ”ەكىنى قورعاۋدى“ ورىنداپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، ءبىر نيەت، ءبىر تىلەكتە بولىپ، قاجىرلىلىقپەن ىستەپ، ەرلىكپەن العا ىلگەرىلىپ، جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت قۇرۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋىن جاپپاي ىلگەرىلەتۋ جولىندا ىنتىماقتاسا كۇرەس جۇرگىزۋلەرىن ءۇمىت ەتتى.

جاۋاپتى رەداكتور : نۇربولات قابىل

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردى پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، ءسوزسىز جازباشا رۇقساتقا يە بولۋ كەرەك. مازمۇنداردى رۇقساتسىز جالعاپ تاراتۋعا، كەسىپ رەداكسيالاۋعا، وزگەرتۋگە، قىسقارتىپ قۇراستىرۋعا، باسقا ورىنعا كوشىرۋگە نەمەسە باسقا تاسىلدەرمەن كوبەيتۋگە ءارى تاراتۋعا بولمايدى، قايشى كەلگەندەردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىگى زاڭ بويىنشا قۋزاستىرىلادى.