تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

بۇل شاعىن بازار ٴۇرىمجى قالاسى ىرداۋچياۋ ساۋدا شەڭبەرىنە ورنالاسقان

  انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى (ٴتىلشى ۋاڭ چيميڭ، پراكتيكانت ساي شياۋلۋ حابارلايدى). ٴۇرىمجى قالاسى ىرداۋچياۋ ساۋدا شەڭبەرىندە ”جينچۋان سەيىل - سەرۋەن شاعىن بازارى“ بار. شينجياڭ حالىقارالىق ۇلكەن بازار كورىنىس ٴوڭىرىنىڭ جەر كولەمىمەن سالىستىرعاندا، ٴۇرىمجى قالالىق انالار مەن بالالاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ شيپاحاناسى مەن جينچۋان ساۋدا بازارىنىڭ ورتاسىنداعى وسى شاعىن بازار، شىنىندا، كىشكەنتاي بازار. ول كوزگە شالىنباعانىمەن، ساۋدا جولىن اشىپ، شارۋاشىلىقتى جانداندىرىپ، كاسىپ اشۋ ارمانىن تۋىنداتىپ، كوپتەگەن وتباسىنىڭ تۇرمىسىنا تىرەك بولدى. 2 - ايدىڭ 24 - كۇنىٴۇرىمجى قالاسى تيانشان رايونى وسى ارادا اشقان ”جينچۋان بازارىنداعى كۇندىك جۇمىس ايالداماسى“ ىسكە قوسىلىپ، توڭىرەكتەگى كوپتەگەن كاسىپورىندارداعى ساۋداگەرلەردىڭ جۇمىسشى ىستەتۋ ينفورماتسياسىن توپتاۋ - تاراتۋ ورنىنا اينالدى.

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى ٴۇرىمجى قالاسى جينچۋان سەيىل - سەرۋەن شاعىن بازارىندا وسمان مامەت ٴوزى جاپقان كۇشار ۇلكەن نانىن كورسەتۋدە. وسمان مامەت كۇشار قالاسىنان كەلگەن، سىقپا قارا قۇمىق ناننان تارتىپ ماشينا دوڭعالاعى ۇلكەندىگىندەگى كۇشار ۇلكەن نانىنا دەيىن، ٴبارىن پىسىرا الادى. ٴار كۇنى ول سەرىكتەرىمەن بىرگە مىڭنان استام نان جابادى. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى تۇستەن بۇرىن جينچۋان سەيىل - سەرۋەن شاعىن بازارى كىرەر اۋزىنىڭ الدىندا، ٴتۇرلى دۇكەندەر اشىلىپ، تيجارات جۇرگىزدى، ەڭ دۋماندى مەزگىلگە ٴالى جەتە قويماعانىمەن، بۇل ارانىڭ الارماندارى از ەمەس. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى ساعات 12دە جينچۋان سەيىل - سەرۋەن شاعىن بازارى دۋمانعا بولەندى. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى جينچۋان سەيىل-سەرۋەن شاعىن بازارىندا زۇلپيام يمىن قاربىز ساتىپ الىپ، ٴدامىن تاتىپ كورۋ الدىندا. زۇلپيام يمىن شينجياڭ كوركەمونەر شۋەيۋانىنىڭ 2 ـ جىلدىق وقۋشىسى، قاشقاردا قىسقى دەمالىسىن وتكىزىپ، مەكتەپكە قايتقان، سول كۇنى ول وسى اراعا كەلىپ كوشە ارالاپ زات ساتىپ الدى. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى جينچۋان سەيىل-سەرۋەن شاعىن بازارىنداعىٴبىر اسحانانىڭ سامساسى دايىن بولدى، دۇكەن قىزمەتكەرى زاتتارىن تانىستىرىپ ايعايلاۋدا. بۇل اسحانا قاقتاعان قوي، قاقتاعان تاۋىق، پالاۋ سياقتى ٴدامدى تاعامداردى تيجارات ەتەدى، تەك سامسانىڭ وزىنەن كۇنىنە 500 دە 600ى ساتىلادى ەكەن. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

  2 - ايدىڭ 24 - كۇنى جينچۋان سەيىل - سەرۋەن شاعىن بازارىندا ٴبىر ساۋداگەر 3 جۇك ساندىعىن دۇكەنىندەگى قاريدارلاردىڭ تاڭداۋىنا جەتكىزىپ بەرۋدە. سۋرەتتى انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى ۋاڭ چيميڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : جاۋھار بولاتبەك

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.