تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ماڭىزدى حابارلار

جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايىنىڭ حابارلاندىرۋى

4 - ءنومىرلى

  14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ باستىعى، ورىنباسار باستىقتارى، باس حاتشىسى 14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايىنىڭ 1 - ماجىلىسىندە 2023 - جىلى 3 - ايدىڭ 10 - كۇنى سايلاندى، 14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى 14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايىنىڭ 1 - ماجىلىسىندە 2023 - جىلى 3 - ايدىڭ 11 - كۇنى سايلاندى. 14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ باستىعى، ورىنباسار باستىقتارى، باس حاتشىسى، مۇشەلەرى جيىنى 175 ادام.

  كوميتەت باستىعى

  جاۋ لىجي

  ورىنباسار كوميتەت باستىقتارى

  لي حۇڭجۇڭ، ۋاڭ دۇڭميڭ، شياۋ جيە، جىڭ جيانباڭ، ديڭ جۇڭلي، حاۋ ميڭجين، ساي دافىڭ، حى ۋي، ۋ ۋيحۋا، تيە نيڭ (ايەل)، پىڭ چيڭحۋا، جاڭ چيڭۋي، لوساڭجياڭسۇن (زاڭزۋ)، شوكىرات زاكىر (ۇيعۇر)

  باس حاتشى

  ليۋ چي

  مۇشەلەر (فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

  ديڭ لايحاڭ، يۇي ۋيگو، يۇي جۇڭفۋ، ۋان ليجۇن، ۋي شياۋچۇن، ما ليچۇن، ۋاڭ كى، ۋاڭ گاڭ، ۋاڭ حۇڭ (ايەل، مانزۋ) ۋاڭ جىمين، ۋاڭ شيچين، ۋاڭ شۋەچىڭ، ۋاڭ باۋشان، ۋاڭ جيان - ۋ، ۋاڭ حۇڭشياڭ، ۋاڭ چاۋ، ۋاڭ رۇيحى، ۋاڭ ي، ۋاڭ ۋي، فاڭ شياڭ، بايىنچاۋلۋ (موڭعۇل)، باموچۇيبۋمو (ايەل، يزۋ) دىڭ شيۋشين، گۋ شياۋيۇي، بۋ شياۋلين (ايەل، موڭعۇل)، يە زانپيڭ، شى ياۋبين، ران بو (مياۋزۋ)، باي شاڭچىڭ (حۇيزۋ)، سۇڭ بين، باۋ شينحى، لۇي شىميڭ، لۇي جۇڭمەي (ايەل)، لۇي جيان، لۇي سايشيا (ايەل)، جۋ ميڭچۇن، ليۋ ساڭلي، ليۋ شيۋۋىن، ليۋ جۇنچىن، يان اۋشۋاڭ (ايەل)، جياڭ تيانلياڭ (تۋجيا)، جياڭ جينچۋان، تاڭ ۋيجيان، ان ليجيا، ان جاۋچيڭ (سىبە)، شۇي ۋيگاڭ، شۇي داجى، شۇي انبياۋ، سۇن چيشين، سۇن شيانجۇڭ، سۇن جۇيشىڭ، دۋ شياۋگۋاڭ (بايزۋ)، دۋ جياحاۋ، لي نيڭ، لي جيحىڭ، لي يۋەفىڭ، لي جيڭزى، لي جينبين، لي جيڭحاي، لي حۇيچيۇڭ (ايەل)، لي ي، لي ۋي، ياڭ يۇڭيىڭ (ايەل، بۋ - ي)، ياڭ گۋانلين (سىبە)، ياڭ جىن - ۋ، ياڭ شياۋچاۋ، شۋ ۋي، شاۋكەت يمىن (ۇيعۇر)، ۋ يرۇڭ، ۋ ليشين، ۋ جيەميڭ، ۋ جيڭ (ايەل)، ۋ پۋتى، چيۋ شۋەچياڭ، حى پيڭ، حى شين، گۋ جىنچۇن، ۋاڭ تيەمين، سارقىت اقان (قازاق)، شىن جينلۇڭ، شىن جينچياڭ، شىن چۇنياۋ، شىن جىڭچاڭ، سۇڭ شيۋيان (ايەل)، سۇڭ رۇي، جاڭ تايفان (چاۋشيان)، جاڭ ۋي (ايەل)، جاڭ شوۋگۇڭ، جاڭ شۋان (ايەل)، جاڭ مەيجى (ايەل)، جاڭ يۇڭ، جاڭ تاۋ، جاڭ داۋحۇڭ، جاڭ جياجي، چىن فۋلي، ۋ زىڭ (ايەل)، فۋ سايشياڭ (ايەل، ليزۋ)، فان شياۋجۇن، لين رۇي، وۋياڭ چاڭچيۇڭ، لو چي، جوۋ يانيڭ، جوۋ گۋاڭچۋان، جوۋ مين (ايەل)، پاڭ ليجۋان (ايەل)، دي چيڭيۇن (ايەل، حۇيزۋ)، جىڭ ۋيپيڭ، جىڭ گۇڭچىڭ، جىڭ جۇنلي (ياۋزۋ)، جىڭ جيانمين، حاۋ پيڭ، حۋ شياۋلي، جۇڭ شان، جۇڭ جىحۋا، دۋان چۇنحۋا، شين چۇنيىڭ (ايەل)، حوۋ جيانگو، لوۋ چينجيان، لو يۋان، چين شىڭشياڭ، يۋان يۇيباي، يۋان شۋحۇڭ، شيا گۋاڭ، چيان چيان، شۇي يۇيشان (ايەل، دايزۋ)، شۇي يۇڭجۇن، شۇي شياۋ، شۇي حۇي، ۋىڭ جيەميڭ، گاۋ كايشيان، گاۋ يوۋدۇڭ، گاۋ سۇڭ، گو شۋچيڭ، گو جىنحۋا، گو لەي، تاڭ حۋاجۇن، حۋاڭ جىشيان، حۋاڭ ميڭ، حۋاڭ جۇنحۋا (جۋاڭزۋ)، ساۋ حۇڭميڭ، ى جيڭپيڭ، لۋ شينشى، پىڭ جينحۇي (يزۋ)، جياڭ جوچيڭ، جياڭ چاۋلياڭ، جيڭ حانچاۋ، چىڭ لين، چىڭ جيڭ، چىڭ شۋەيۋان، فۋ زىيىڭ، شيە جيڭرۇڭ، جىن جانمين، جيامۋياڭ. لوساڭجيۋمي. تۋدانچوجينيما (زاڭزۋ)، حى جيە، شيان تيەكى، لو شۋگاڭ، تان تيانشيڭ، تان لين (ايەل)، يان كى (ايەل)

  وسىنى حابارلايمىز.

جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى 14 - كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى 1 - ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعالار القاسى

2023 - جىلى 3 - ايدىڭ 11 - كۇنى بەيجيڭ

(شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 3 - ايدىڭ 11 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى)

جاۋاپتى رەداكتور : ريزا حاميت

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردى پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، ءسوزسىز جازباشا رۇقساتقا يە بولۋ كەرەك. مازمۇنداردى رۇقساتسىز جالعاپ تاراتۋعا، كەسىپ رەداكسيالاۋعا، وزگەرتۋگە، قىسقارتىپ قۇراستىرۋعا، باسقا ورىنعا كوشىرۋگە نەمەسە باسقا تاسىلدەرمەن كوبەيتۋگە ءارى تاراتۋعا بولمايدى، قايشى كەلگەندەردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىگى زاڭ بويىنشا قۋزاستىرىلادى.