ۇشقىشسىز اپپاراتپەن اۋەدەن تۇسىرىلگەن جەلىلەس سۋرەتتەر

    جاقىندا، ا ق ش-دىق 20 جاستاعى ساياحات فوتوگرافيسى Chase Guttman ۇشقىشسىز اپپاراتپەن اۋەدەن تۇسىرىلگەن جەلىلەس سۋرەتتەردى جاريالاپ، توراپتاستاردىڭ قىزۋ القاۋىنا بولەندى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ول ا ق ش-داعى 50 شتات پەن الەمدەگى 50 نەشە ەلدى ارالاپ، ساياحاتتاۋ بارىسىندا ءوزىنىڭ سۋرەت تارتۋ شەبەرلىگىن شىنىقتىرعان. قازىر، ول سۋرەتتەرىنەن جيناق شىعارماقشى، 28-اقپاندا تاراتۋدى جوسپارلاپ تۇر.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى