حاۋاي شتاتىنداعى جانار تاۋ اتىلدى

 

    14-اقپاندا، ا ق ش حاۋاي شتاتىنداعى 45 جاستاعى فوتوگراف Jon Cornforth ءوزى تۇرعان حاۋاي شتاتىنان جان تۇرشىگەرلىك سۋرەتتەردى تۇسىرگەن، جانار تاۋ بالقىمالارىنىڭ تىنىق مۇحيتقا قۇيىلعان كورىنىسندە تەڭىز سۋىنان سۋ بۋلارى كوتەرىلىپ، بەينە قوپارىلىس تۋىلعانداي كورىنىس قالىپتاسقان.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى