شاشى ۇزىن قىز

 

    17-ناۋرىزدا، كوپتەگەن ادامداردىڭ نازاراىنداعى جالعان شاش كيگەن جاس ءسابي Bella Cole نە ءبارى 8 ايلىق ۇلكەن، دەنە تۇرقى ۇقساس جاستاعىلاردان كىشكەنە، دەنە سالماعى نە ءبارى 11 قاداق، ءبىراق ونىڭ كىسى تاڭدانارلىق شاشى ادامدارعا جالعان شاش ەكەن دەگەن قاتە تۇسىنىڭ قالىپتاستىرادى. 27 جاستاعى اناسى Phillipa Rabbitts ونى قۇشاعىنا الىپ ۇيدەن شىققانىندا، كوپتەگەن ادامنىڭ قاتە تۇسىنىگىن تۋدىرادى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى