ءۇي حايۋاناتتارىنىڭ شومىلعان ءساتى

    ۇلى بريتانيا «كۇندەلىكتى پوشتا گازەتىنىڭ» 7-ساۋىردەگى حابارىنا قاراعاندا، جاقىندا، ا ق ش-نىڭ اسەمونەر بلوگ تورابى «ەرىككەن مىسىق ايۋ» ءبىر توپ ءۇي حايۋاناتتارىنىڭ سۋرەتىن جاڭالاپ، كىشكەنە حايۋاناتتارىنىڭ شومىلدىرعاننان كەيىنگى ۇقساماعان اڭسىن جاريالادى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى