«وتقا» ورانعان بۇلت

شيە شىمين فوتوسى.

    ءادىل تۋعانباي ۇلى حابارلايدى. شىلدەنىڭ 4-كۇنى كەشتە، قابا اۋدانى سارتام اۋىلى شىعانشي قىستاعىنىڭ اسپانىن تورلاعان شاربى بۇلتقا كەشكى باتار كۇننىڭ شاپاعى ءتۇسىپ، قىپ-قىزىل اسەم كورىنىس قالىپتاسىپ، بەينە «وتقا» ورانعانداي اسەم بەينە قالىپتاستىرعان.

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇنداي كورىنىس كۇن باتاردا نە كۇن شىعاردا عانا پايدا بولىپ، بۇلتتىڭ دەڭگەيى تومەن بولعان جاعدايدا قالىپتاسىپ، اتموسفەراداعى وزگەرىستىڭ ءبىر ءتۇرى ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى