اۋليە مەكەن اعاياز

ەرلان شاڭقاي فوتو تۋىندىلارى.

اعاياز وزەنى

    تامىزدىڭ ورتا شەنىندە ءساتى تۇسىپ، تاماشا تابيعاتى بار كوركىمەن ەلدى باۋراعان موڭعۇلكۇرە اۋدانى اعاياز اڭعارىنا بارىپ، كوركەم كورىنىستەن ءلاززات الىپ، اپپارات كوزىنە تۇسىرگەن ەدىم. وسى تۋىندىلارىمدى سىزدەرمەن بىرگە ورتاقتاسسام دەيمىن.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى