قونىپ قال قاناسىما

 
ءانىن جازعان داكەن ىرىمقان ۇلى
ءسوزىن جازعان مۇقاتبەك ادىلبەك ۇلى
ورىندايتىن دالەلقان ادىلبەك ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور:جاڭىلقان سايلاۋ قىزى