«سەگىز اياق» تەكسىنە توقتالعاندا

    باقىتگۇل ادەنبەك قىزى

    «سەگىز اياق» – ابايدىڭ زامان، ءداۋىر، ونىڭ ادامدار جايلى وي تولعانىستارىنىڭ جاڭا ءبىر كورىنىسى جانە مازمۇنى تەرەڭ اسا جوعارى كوركەمدىك دەڭگەيدە جازىلعان شىعارما.

    ولەڭنىڭ اباي ءوزى شىعارعان ءانى (مۋزيكاسى) بار. كەزىندە ولەڭ سول انمەن كەڭ تارالعان. ءالى دە كوپ ايتىلاتىن اباي اندەرىنىڭ ءبىرى.

    تەكىست ءوز باسىنىڭ مۇڭىن، ولەڭگە شاققان اقىننىڭ ارناۋىنان باستالادى. قازاق پوەزياسىنا اباي تىڭنان قوسقان ولەڭ ورنەكتەرىنىڭ ىشىندەگى ەڭ كۇردەلى جانە جاراسىمدى جاسالعانى – «سەگىز اياق» ولەڭى. كەزىندە مۇحتار اۋەزوۆ اباي پوەزياسىنداعى وسى ۇزدىك كوركەم تۋىندىنى اسا جوعارى باعالاپ: « ‹سەگىز اياق› ۇلى اقىننىڭ جازۋشىلىق ەڭبەگىنىڭ ورتا تۇسىندا تۋعان ۇلكەن ءبىر بەلدەي ءارى مول، ءارى ءبار جاعىنان كوركەم كەلىستى شىققان، زور شىعارمالارىنىڭ ءبىرى» دەپ جازادى. ولەڭنىڭ كەستەسىن «بۇرىن ەشكىم تاپپاعان قيىن ۇيقاستى شەبەر ءتۇر» دەپ سپاتتايدى.

    اباي سەگىز تارماقتى ەتىپ ءۇش ولەڭ، ياعني ءبىرى، «سەگىز اياق»، ەكىنشىسى، «بۇرالىپ تۇرىپ»، ءۇشىنشىسى، «قاراشادا ءومىر تۇر» دەگەن ولەڭدەردى جازعان.

جاۋاپتى رەداكتور:جاڭىلقان سايلاۋ قىزى