اي شارىندا ەڭ سوڭعى رەت ءىز قالدىرعان ادام دۇنيەدەن وزدى

    اي شارىندا ەڭ سوڭعى رەت ءىز قالدىرعان ادام ا ق ش-تىڭ اپوللو 17- ءنومىرلى عارىشكەرى ەۆگەنە سارنان ا ق ش جەرگىلىكتى ۋاقىتى 16-قاڭتار كۇنى دۇنيەدەن وزدى. بۇل ا ق ش اپوللو 17- ءنومىرلى عارىشكەرى ەۆگەنە سارناننىڭ ماتەريال سۋرەتى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى