مەرەكە ءسانى

    10-قاڭتاردا، بەيجيڭ قالاسى ۋاڭفۋجيڭ شىعىس جاڭا ءورىس الاڭىندا قالا تۇرعىندارى قىزىل شامداردىڭ استىنان وتۋدە

    شاعان مەرەكەسى جاقىنداپ كەلمەكتە، بەيجيڭ قالا كوشەلەرى قىزىل شامدارعا تولىپ، مەرەكەنىڭ سانىنە ءسان قوستى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى