تاسقا سۋرەت سالۋ

 14-اقپاندا، شينجياڭ اسەمونەر كاسىبىمەن شۇعىلداناتىن ۇستاز ما يمين ناق مايداندا تۇرعىندارعا تاسقا سۋرەت سالۋدى كورسەتىپ جاتىر

    ۇعىسۋعا قاراعاندا، نەشە ون جىلدان بەرى، ما يمين تاباندىلىقپەن تاسقا سۋرەت سالىپ كەلگەن. ونىڭ پايدالانعان تاسى شينجياڭنىڭ ەرەكشەلىگىنە يە ءشول تاسى، قاس تاسى قاتارلىلار بولىپ، تاستاعى تابيعي يرەكتەردى، ۇيىس جەرلەرىن ۇتىمدى پايدالانا ءبىلىپ سۋرەت سالىپ، ويما مەن تاستى ءبىر تۇلعالاندىرىپ، شينجياڭ ەرەكشەلىگىنە يە ادەمى بۇيىمدار سالىپ شىققان.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى