اۋىل بالالارىن ونەر- بىلىمگە باۋلىعان ستۋدەنتتەر

 

    سەرىك يمانقان ۇلى حابارلايدى. ءدال قازىر اۋىلداعى بالاۋسا بالالاردىڭ قسقى دەمالىس شاعى. قايتكەندە دەمالىس كۇندەرىن ءماندى دە ءساندى وتكىزۋ ولاردىڭ شىنايى ارمانى. دەسەدە، اۋىلدان تۇلەپ ۇشقان ۇجداندى ۇل، ىززەتتى قارىنداستار اۋىلىنا دەمالىسپەن ورالسا دا بەكەر قاراپ جاتپادى. ولار ماڭايىنداعى تالپىنعىش تۇلەكتەردىڭ بەتىن قاقپاي، بەلىن بۋىپ، وقۋ- توقۋلارىنا قولعابىس ەتتى.

    مىنە وسىنىڭ ايقىن دالەلى بولعان بۋرىلتوعاي اۋدانى جەتارال قالاشىعىنىڭ قاراتەرسكەن قىستاعىنداعى ستۋدەنت ءۇمىت قارىنداسىمىز، ءوزىنىڭ بويىنداعى ارتىقشىلقتارىن ساۋلەلەندىرىپ، قىستاق كوميتەتىنەن ۇيرەنۋگە جەتەكتەۋ كلاسىن اشىپ، دەمالسقا تاراعان وقۋشىلاردىڭ ۇيرەنۋىنە شابىت بەردى.

    مىنە وسى اقپان ايىندا اياداي قىستاق اترابىنان ءۇمىت قارىنداسىمىزدىڭ جەتەكشى بولۋىنداعى تالپىنعىش تۇلەكتەردى كورەسىز. ولار ءار كۇنى قوس ءتىل، ماتەماتيكا ساباعى سياقتى ۇيرەنۋ باسقشتارىن بەرىلە ۇيرەنەدى ەكەن. بيىل سەگىز جاسقا كەلگەن اليادا قاتارداعى قۇربىلاستارىنان قالماي بۇل رەتكى ءمانى بولەك قىسقى دەمالسىن كوڭىلدى وتكىزىپ جاتىپتى.

    كشكەنتاي اليا: ءۇمىت اپەكەمنىڭ دەن قويا ۇيرەتۋىندە، كوپتەگەن ءبىلىم قورىن جينادىق. ءۇمىت مۇعالىمعا العىستان باسقا ايتارىمىز جوق، دوس- جاراندارىمىزبەن جۇزدەسىپ، ءماز- مايرام بولدىق. قىسقى دەمالسىمىز كوڭىلدى بولدى،- دەدى.

    بيىل 22 كە كەلگەن ءۇمىت 2015- جىلى ىلە پەداگوگيكالىق ينيستيۋتىنا قابىلدانعان، داشۋەنىڭ ەكىنشى جىلدىعىندا وقىپ جاتقان، ول اۋىلىنا كەلە سالا ءبىرى ءوزىن شىڭداۋمەن بىرگە جانەدە اۋىلداعى بالالارعا ساباق پسىقتاپ بەرۋدى ويعا تۇيگەن ەدى.

    ءۇمىت ءوزى دە ويعا العان ويىن بىلدىرە بىلاي دەدى: «قىسقى جازعى دەمالس كۇندەرىندە پسىقتاۋ كلاسىن اشۋ ءبىرى وقۋشى بالالارعا جاردەم بولۋمەن قاتار بىزگە ءوزىمىزدى شىنقتىرۋدىڭ ورايى».

    بالالارعا كوڭىلدى، كوپتەگەن ءبىلىم قورىن جيناۋداعى تاماشا ۇيرەنۋ ورتاسى ءۇمىتتىڭ ءبىلىم- شىراعىن جاققان ويىن بىلگەن قىستاق القاسى مەن قىزمەت اترەتى دە قوس قولداپ سۇيەپ، بۇدان كەيىن دە وسىنداي يگى جاقسى جۇمىستاردىڭ كوپتەپ جۇرىلە بەرۋىنە شابىت بەرەتىندىگىن ايتا كەتتى.

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى