تاماقتان كەيىن بوي جازۋدىڭ قانداي زيانى بار

    بۇرىنعىلاردان قالعان «ءىشىپ بولىپ اسىڭدى، جاياۋ جۇرسەڭ ۇزارتادى جاسىڭدى» دەيتىن ءتامىسل بار. الايدا، مۇنىڭ ەشقانداي عىلمي نەگىزى جوق. اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ قىزمەتىن مىسالعا الاتىن بولساق، تاماقتانعاننان كەيىن اسقازانعا اس تولادى. اس قورىتۋ باسقىشتارىنىڭ ورىندالۋى ءۇشىن، بۇل كەزدە اسقازان - ىشەك جولدارىنىڭ قانمەن قامدالۋى جەتكىلىكتى بولۋ كەرەك. تاماقتانعاننان كەيىن، از - كەم تىنىققان ءجون. بۇل اسقازان - ىشەك جولدارىنا قاننىڭ تولىق جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.

    ەگەر تاماقتانىپ بولىپ بوي جازا جونەلسە، دەنەنىڭ وزگە بولىمدەرىندە قانعا دەگەن سۇرانىس ارتىپ، اسقازان مەن ىشەكتى قامدايتىن قاننىڭ مولشەرى ازايادى دا، استىڭ قورىتىلۋى تولىق ورىندالمايدى. ونىڭ ۇستىنە اسقازانداعى اس قورىتۋ سۇيىقتىعى تۇتىنعان ازىقتىڭ شارتتى رەفلەكسى ارقىلى قالىپتاساتىن بولعاندىقتان، اسقازان ءسولىنىڭ ءبولىنۋى اسقازان تولعان جاعدايدا ەڭ جاقسى بولادى. ەگەر تاماقتانا سالا، سەيىلگە شىقسا قيمىل بارىسندا اسقازان ارەكەتى جيىلەپ، تولىق قورىتىلىپ بولماعان ازىقتاردى ۋاقىتىنان بۇرىن اشتى ىشەككە شىعارىپ سالادى دا، ازىق قۇرامىنداعى مايەكتىڭ قورىتىلۋى مەن ءسىمىرىلۋى جەتكىلىكىسز بولىپ قالادى.

    كەي ادامداردىڭ استان كەيىن «بوي جازۋىنا» بولمايدى. ماسەلەن، اسقازان سوزىلۋ ناۋقاسىنا كىرىپتار بولعاندار. ولار ءۇشىن تاماقتان كەيىن بوي جازۋ پايداسىز. تاماقتانىپ بولعان سوڭ، ولاردىڭ تەگىس جەرگە 10 مينۋت شاماسىندا جاتىپ دەمالعانى وڭ.

    بۇدان سىرت، جۇرەك قان تامىرلارى تارايعاندار، قان قىسىمى جوعارىلاعاندار، مي قان تامىرى قاتايعاندار، قانتتى نەسەپپەن اۋىراتىندار، سوزىلمالى اس جولى دەرتىنە شالدىققاندار، سونداي - اق اسقازان وپەراتسياسىن جاساتقانداردىڭ تاماقتان كەيىن، بوي جازۋى دا تىم قاتەرلى. بۇل ولاردىڭ اۋرۋلارىن اسقىندىرا ءتۇسىپ، جۇرەكتىڭ شانشۋى، باستىڭ شاعۋى، اسقازان جوعارى بولەگىنىڭ جايسىزدانۋى، السىرەمەلىك قانداعى قانت قۇرامىنىڭ تومەندەۋى، جۇرەك بۇلشىق ەتىنىڭ ەرتە جيىرىلۋى، جۇرەك قاعىسىنىڭ تەزدەۋى جانە جۇرەك قۇلاقشالارىنىڭ كەزەڭدىك قىسىلۋى، ت.ب اۋرۋ تۇرلەرىن قوزعاۋى مۇمكىن.

    سوندىقتان تاماقتان سوڭ قوزعالماي ءبىر ورىندا 30 مينۋتتاي وتىرىپ، كوزدى جۇمىپ، جۇيە - جۇيكەنى تىنىشتاندىرعاننان كەيىن بارىپ، ارەكەتتەردى جاساۋعا كىرىسۋ كەرەك.

    اۋدارعان: قايرات قاپاس ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى