ءۇرىمجى اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا بانكەسى رەسمي قۇرىلدى

    ءۇرىمجى اۋىل – قستاق سەلبەستىك كووپەراتيۆى 28 – اقپان كۇنى ءۇرىمجى اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا بانكەسى بولىپ رەسمي قۇرىلدى. قازىر بانكەنىڭ جالپى قارجىسى 7 ميليارد يۋان، پايداسى 130 ميلليون، ناشار قارىز اقشا مولشەرى 1.6 پايىز، كاپيتالدىڭ شوعىرلانۋى مولشەرى 13.5 پايىز.

    تانىستىرۋعا قاراعاندا، ءۇرىمجى اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا بانكەسىنىڭ 24 تيجارات جۇرگىزۋ ورنى بار بولىپ، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ قالا رايوندارىنا، قالا مەن اۋىلدىڭ تۇيىلىسكەن ورىندارىنا، سونداي – اق ماڭىنداعى اۋدان، اۋىل، قالاشىق، ەگىن – مال شارۋاشىلىق تۋان الاڭدارىنا ورنالاسقان.

    كوپ جىلدىق قۇلشىنىس ارقىلى، ءۇرىمجى اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا بانكەسى سەلبەستىك ءتۇزىمىن اياقتاتىپ، جارنا ءتۇزىمىنىڭ جاڭا بەتىن اشتى، بۇل دا بولسا شينجياڭنىڭ بانكە سالاسىنداعى رەفورماسىنىڭ تاعى دا ىلگەرىلەگەندىگىن بىلدىرەدى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى