جەكەلىك شاعىم دەلوسى جاراستىرۋ جولىمەن شەشىم تاپتى

    ءمينار تۇقان قىزى حابارلايدى. 2017- جىلى 15- ناۋرىز كۇنى كوكتوعاي اۋداندىق حالىق سوت مەكەمەسى جەكەلىك شاعىم بەرۋشى ەركىن مەن جاۋاپكەر جارقىن ارالارىنداعى قاساقانا زاقىمداۋدان كەلىپ شىىققان جەكەلىك شاعىم دەلوسىن جاراستىرۋ جولىمەن شەشىم ەتتى.

    2017- جىلى قاڭتاردىڭ باسىندا جەكەلىك شاعىم بەرۋشى ەركىن مەن جاۋاپكەر جارقىن ارالارىنداعى كىشى- كىرىم ىستەرگە بولا جاڭجالداسىپ، توبەلەس شىعارعاندىعى سەبەپتى جاۋاپكەر تالاپكەردى ۇرىپ جەڭىل زاقىمداعان. جەكەلىك شاعىم بەرۋشىنىڭ ەكى ءتىسى ءتۇسىپ زاقىمدالۋ سەبەبىنەن قاتىستى داۋلانۋ ورىندارىنا داۋالانىپ، ەكونوميكالىق زيان تارتقاندىعى سەبەپتى جاۋاپكەردەن كوپ رەت قۋزاپ ەكونوميكالىق زيانىن تولەپ بەرۋدى ايتقان بولسادا ءار ەكى جاق داۋگەرلەرىنىڭ پىكىرى زور بولىپ، ارالارىنداعى داۋ كۇن سايىن ۋشىعىپ شەشىم تاپپاعان.

    جەكەلىك شاعىم بەرۋشى جاۋاپكەردىڭ ءوز ەركىمەن تولەم بەرمەيتىندىگىن سەزگەننەن كەيىن، سوتىمىزعا جاۋاپكەردى قاساقانا زاقىمداۋ قىلمسى بويىنشا، قىلمىستى ىستەر جاۋاپكەرشىلىگىن قۋزاۋ جانە زاقىمدالىپ داۋالانۋ بارىسىنداعى شىعىمدارىن تولەتۋ جونىندە جونىندە ارىز بەرگەن. سوتىمىز بۇل دەلونى قابىلداعاننان كەيىن، سوت اشىپ تەرگەۋدىڭ الدىندا، ءار ەكى جاق داۋگەرلەرىنە بايسالدىلىقپەن جاراستىرۋ قىزمەتىن ىستەپ، زاڭ- ەرەجەلەردى شىنايى ۇعىندىرىپ، زاڭ جانە ءمورال تاربيەسىن جەتە تۇسىندىرۋىنىڭ ناتيجەسىندە، ءار ەكى جاق داۋگەرلەر ءوزارا تاتۋلاسىپ، قول الىسىپ، جاۋاپكەر تالاپكەردىڭ ناقتىلى ەمدەلۋ بارىسىنداعى شىعىندارىن سوت ۇستىندە تولەپ بەرەتىن بولىپ كەلسىپ، جەكەلىك شاعىم بەرۋشى جاۋاپكەردىڭ ۇستىنەن بەرگەن ارىز- شاعمىن قايتارىپ الۋدى ءوتىنش ەتىپ،  ءار ەكى جاق سەميالارى مەن بالالارى اراسىنداعى كىلەڭسىز جاعداي شەشىمىن تاۋىپ، ەكى وتباسى اراسىنداعى بەرەكە- بىرلىك ساقتالدى.

    (ادام اتتارى وزگەرتىلىپ الىندى).

    ءتىلشىنىڭ قىزمەت ورنى: كوكتوعاي اۋداندىق سوت مەكەمەسى

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى