ساۋان اۋداندىق بازار باقىلاپ باسقارۋ مەكەمەسى جالعان جارامسىز تاۋارلارعا تەكسەرۋ جۇرگىزدى

سۋرەتتەردە: قىزمەتكەرلەر ۋانكىلۇڭ ەرەن بازارىندا ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتىپ، ىشپەك-جەمەكتىكتەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە

    قادىل نۇراحىمان ۇلى حابارلايدى. ناۋرىزدىڭ 15- كۇنى، ساۋان اۋداندىق بازار باقىلاپ باسقارۋ مەكەمەسى «15-ناۋرىز» حالىقارالىق تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇقىق مۇددەسىن قورعاۋ» كۇنى بايلانىسىمەن، ءتۇرلى ەرەن بازارلارىنا، جايما ورىندارىنا، ءدارى-دارمەك، ازىق-تۇلىك دۇكەندەرى مەن قوناقجاي، كوڭىل اشۋ ورىندارىنا جاپپاي تەكسەرۋ جۇرگىزدى.

    زاڭ اتقارۋ كادرلارى كۇنى بويى قاربالاس جۇمىس ىستەپ، ءدارى-دارمەك، ازىق-تۇلىك حاۋىپسىزدىگىن، تيجاراتشىلاردىڭ زاڭدىق راسمياتىن، تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇقىق مۇددەسىنە زيان جەتكىزەتىن جالعان جارامسىز تاۋارلاردى تەكسەرىپ-انىقتاپ، ساقتالعان ماسەلەلەردى ناق مايداندا ءبىر جايلى ەتتى.

    قۇنى 58 مىڭ يۋانعا تۋرا كەلەتىن ءتۇرلى ۋاقىتى وتكەن جالعان جارامسىز ءدارى-دارمەك، ازىق-تۇلىك، بەزەنۋ بۇيىمدارى مەن اۋىل شارۋاشىلىق ەگىس دارىلەرى ورتەلىپ، توراپ الدامكوستەرىنەن ساقتانۋعا قاتىستى 2000 نۇسقادان ارتىق ۇگىت ماتەريالدارى تاراتىلدى.

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى