بەيجيڭدە يمپورت ەتىلگەن ازىق – تۇلىكتەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى

    قازىرشە يادرولىق رادياتسياعا ۇشىراعان ازىق – تۇلىكتەر بايقالمادى

    بەيجيڭ قالالىق ازىق – تۇلىك، ءدارى – دارمەكتەردى باقىلاۋ – باسقارۋ مەكەمەسى 16 – ناۋرىزدا بۇكىل قالا بويىنشا بازارداعى ازىق – تۇلىكتەردىڭ حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ – باسقارۋ تۋرالى زاڭداردىڭ اتقارىلۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزدى، بۇل رەتكى تەكسەرۋدە نەگىزىنەن ساتىلۋ ۇستىندەگى ازىق – تۇلىكتەردى يمپورت ەتۋ رەسميەتىنىڭ زاڭدى بىتىرىلگەن – بىتىرىلمەگەنى تەكسەرىلىپ، قازىرشە جاپونياداعى يادرولىق رادياتسياعا ۇشىراعان وڭىردەن يمپورت ەتىلگەن ازىق – تۇلىكتەر بايقالمادى، بۇل وڭىردەن ازىق - تۇلىك يمپورت ەتۋگە مەملەكەت اشىق تيىم سالعان بولاتىن.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى