كوكتەمدە قۇمىلدىڭ شيشان اۋىلىنا بارىپ، اسقار تاۋعا اسىلعان اق مامىق بۇلتتارعا كوز سالىڭىز

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى