مۋزيكالى تەاتر «قارا كوز» قازاق سالتىن بەينەلەدى

    مۋزيكالى تەاترى «قارا كوز» 16 – ماۋسىمنان 18 – ماۋسىمعا دەيىن بەيجيڭ ازاتتىق ارميا تەاترحاناسىندا بەس مايدان قويىلادى.

    «قارا كوز» تەاترى ىلە وبلىسى، تەكەس اۋدانى جانە بەيجيڭدەگى جاسامپازدىق ۇيىرمەسى بىرلىكتە دايىنداعان مۋزيكالى تەاتر . بۇل جۋىق جىلداردان بەرگى، قازاق ۇلتىنىڭ سالت – ءداستۇرىن بەينەلەگەن تۇڭعىش مۋزيكالى تەاترى. اتالعان مۋزيكالى تەاتر حان داۋىرىندەگى باتىستاعى ءۇيسىن ەلىنىڭ ديشى حانىشاسى مەن كۇسان حاندىعىنىڭ حانزاداسى جياڭبين اراسىنداعى ماحابباتتى بەينەلەگەن.

    دايىنداعان ۇيىرمەنىڭ تانىستىرۋىنشا، بۇل تەاتردىڭ جاراتىلۋىنداعى شابىت قاينارى — بايىرعى ءۇيسىن ەلىنىڭ حالىق ٵنى «قارا كوز» نەگىز بولعان. تەاتردىڭ مۋزيكاسىن رەتتەۋ جانە مۋزيكا ۇيىرمەسىن ورنالاستىرۋعا جاۋاپتى بولعان، ايگىلى كومپوزيتور ۋاڭ نيڭ بىلاي دەدى: « اتالعان تەاتر جونىندەگى دەرەكتەردىڭ بارلىعى شينجياڭنان جينالعان. مەن شينجياڭدا جارىم اي تۇردىم، نەگىزىنەن بارلىق قارت اقىندار مەن ونەر ادامدارىمەن بارىپ كەزدەستىم. ماعان ەرەكشە اسەر ەتكەنى ءبىر جولى ءبىر ۇلكەن كيگىز ۇيدەن ٶتىپ بارا جاتىپ، بۇرىن – سوڭدى كورمەگەن قازاقتىڭ كوپتەگەن ۇلتتىق مۋزيكا اسپاپتارىن كوزىم شالىپ قالدى، ءۇي يەسى مەنىڭ قىزىعىپ وتىرعانىمدى بايقاپ، بالا – شاعالارىن شاقىرتىپ، ۇلتتىق كيىمدەرىن كيگىزىپ، ماعان تەگىن ونەر كورسەتتى. ولاردىڭ اندەرىنىڭ ۇلتتىق بوياۋى توتەنشە قانىق بولىپ، ىرعاقپەن ايتادى ەكەن».

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى