ات ۇستىندە كۇش جالعاۋ جارىسى

ات ۇستىندە كۇش جالعاۋ جارىسى

    13-شىلدە، ىشكى موڭعۇلدا توعىزىنشى كەزەكتى از ۇلتتاردىڭ ءداستۇرلى سپورت جارىسى رەسمي باستالدى. 4 كۇندىك جارىستا ءار جەردەن كەلگەن 12 كوماندا، 1800 دەن استام سپورتشىلارمەن جاتتىقتىرۋشىلار بالۋان، ات ونەرى، ءداستۇرلى ساداق اتۋ، موڭعۇل شاحماتى، تۇيە جارىسى، قاتارلى 14 جارىس ءتۇرى مەن تۇيە شار، بويكو قاتارلى ويىن تۇرىنەن ونەر كورسەتتى. سۋرەت ازۇلت سپورت جارىسىنىڭ 7400مەترلىك ات ۇستىندە كۇش جالعاۋ جارىسى. 

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى