ءۇرىمجى قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، كۇن سالقىندادى

12-تامىز كۇنى، ءۇرىمجى قالاسى جاڭبىرلى اۋا رايىن قارسى الدى

    12-تامىز كۇنى تۇستەن بۇرىن، ساعات 12:30  اينالاسىندا، ءۇرىمجى قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەدى.

    اۋا رايى تاراۋلارىنىڭ مەجەلەۋىنشە، 12-تامىزدان 13-تامىز كۇندىزگە دەيىن، ءۇرىمجى قالا رايونى، ميدۇڭ رايونىندا ورتاشا، قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، باتىس تەرىستىكتەن 4 تە 5 بال جەل سوعادى. قالانىڭ تۇستىك رايونى مەن تاۋلى رايونداردا قالىڭ جاڭبىر، ءبىر ءبولىم رايونداردا نوسەر جاۋادى. جاڭبىردىڭ اسەرىندە، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ءارقايسى رايوندارىنىڭ اۋا تەمپەراتۋراسى كورنەكتى تومەندەيدى.

جاۋاپتى رەداكتور:الىمبەك نۇرالين