كەلىسكەن دەنە شىنىقتىرۋ جەتەكشىسى

    تاياۋدا، 35 جاستاعى پولشالىق جەكە دەنە شىنىقتىرۋ جەتەكشىسى Pawelw Ladziak شاشىن قارداي اپپاق تۇسكە بوياپ، كوپتەگەن اقپارات قۇرالدارىن قىزىقتىرعان. 

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى