حالىق سوتى مەكەمەسى مەن حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسىنىڭ ۇيىمدىق زاڭىندا سوت جانە پروكۋراتۋرانىڭ قۇرىلىمى مەن مىندەت ۇقىعى رەتكە سالىنادى

    حالىق سوتى مەكەمەسى مەن حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسى 37 جىل اتقارعان ۇيىمدىق زاڭى ەلەۋلى وزگەرىستەردى كۇتىپ العالى وتىر. 28 – تامىزدا مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ قاراپ شىعۋىنا ۇسىنىلعان حالىق سوتى مەكەمەسىنىڭ ۇيىمدىق زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسى مەن حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسىنىڭ ۇيىمدىق زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسىنا ساي، ەكى مەكەمە ورگان قۇرۋ، قىزمەتكەر ۇيىمداستىرۋ جانە مىندەت – ۇقىقتارى سىندى جاقتاردا ماڭىزدى رەتتەۋلەر شىعاردى.

    حالىق سوتى مەكەمەسىنىڭ ۇيىمدىق زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسىندا ورگان قۇرۋ بىلاي بەلگىلەندى: ەڭ جوعارى حالىق سوتى مەكەمەسى كوشپەلى سوت ارقىلى اكىمشىلىك رايون اتتاعان ءىرى اكىمشىلىك، ازاماتتىق ارىز – شاعىم جانە ساۋدا ىستەرى دەلولارىن قاراپ شىعۋىنا؛ نەگىزگى ساتىلارداعى حالىق سوتى مەكەمەلەرى ەڭ جوعارى حالىق سوتى مەكەمەسى جانە ولكە دارەجەلى شتات تاراۋلارىنىڭ ماقۇلدىعىن الىپ، حالىق سوتى مەكەمەسىنىڭ بولىمشەلەرىن قۇرۋىنا بولادى. حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسىنىڭ ۇيىمدىق زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ جوباسىندا مىنالار انىق بەلگىلەندى: مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ بەكىتۋىمەن، اكىمشىلىك رايون اتتاعان حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەلەرىن قۇرىپ، ايماق اتتاعان دەلولاردى ءبىر جاقتى ەتسە بولادى؛ ولكە جانە قالا دارەجەلى حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەلەرى ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسى جانە ولكە دارەجەلى قاتىستى تاراۋلاردىڭ قوسىلۋى ءارى سول دارەجەلى حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ بەكىتۋىمەن، قاراستى ءوڭىر ىشىندەگى ەرەكشە رايونداردا قۇرىلعان حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسىن وزدەرىنىڭ ۋاكىلدىك ورگانى ەتسە بولادى.ɛɛ

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى