قىزمەت اترەتى كادرلارى قىرمان باسىندا ديقاندارمەن بىرگە

    مۇقيات توقتار ۇلى حابارلايدى. 6-قىركۇيەك كۇنى جەمەنەي اۋداندىق قازىنا مەكەمەسىنىڭ ۇلاستى قالاشىق سارتام قىستاعىنا تۇسكەن قىزمەت اترەتى كادرلار اترەت باستىعى مۇقياتتىڭ باسشىلىعىندا قىرمان باسىنا كەلگەندە, ديقاندار قاربالاستىقپەن ءبيدايلارىن داعارلاپ جاتسا، كەيبىرەۋلەرى ءبيدايلارىن تازالاۋ جۇمىستارىن ىستەپ قاربالاس كۇيدە جاتقان ەدى. قىرمان باسىنا كەلگەن قىزمەت اترەتىن كورگەن ديقاندار قىزۋ قارسى الدى, ولار ديقانداردان ءبىر جاعىنان حال سۇراسا، ءبىر جاعىنان كومەكتەسىپ، ديقاندارمەن بىرگە قاربالاستىققا ءتۇستى، اترەت باستىعى بيىلعى ءونىم جاعدايىن سۇراعاندا ديقاندار قۋانىشتى بەينەدە: «بيىل ءونىم جاقسى مۋ باسىنان 800-900 جىڭ ءونىم الدىق، قىستاقتىڭ باسقارۋىندا ۋاعىندا تۇقىمدى ءسىڭىرىپ، ۋاعىندا سۋارىلىپ، جۇمىستار دەركەزىندە ىستەلگەندىكتەن مۋ باسىندىق ءونىمى جاقسى بولدى»،-دەستى. قىزمەت اترەتىندەگىلەر كومەكتەسە ءجۇرىپ ءار وتباسىنا اۋا رايى قۇبىلمالى، ۋاعىندا ءبيدايدى قامبالاستىرۋدى قاداعالاي تاپسىردى.

    ديقانداردىڭ كۇلكى ۇيىرىلگەن قۋانىشتى جۇزدەرىنەن: «قىزمەت اترەتىندەگى جولداستار ءار ۋاقىتتا ءبىزدىڭ قاسىمىزدا بولادى، نە جاعداي بولسا ۋاعىندا كومەكتەسىپ، ءبىزدىڭ قيىنشىلىعىمىزعا كومەكتەسەدى، بۇگىن مىنە قىرمان باسىنا كەلىپ جۇمىستارىمىزعا كومەكتەستى، وتە قۋانىشتامىز. پارتياعا، ۇكىمەتكە راقىمەت. حالىقتىڭ جاعدايىن ۇعىسىپ، حالىق تۇرمىسىنا تيىمدىلىك جاساپ، حالىقتىڭ تىلەگىن توعىستىراتىن وسىنداي قىزمەت اترەتىن حالىق ورتاسىنا جىبەرگەنىنە»،-دەدى قۋانعان بەينەدە.

    قىزمەت اترەتىندەگىلەردە: «سىزدەردىڭ جۇمىس ءبىزدىڭ جۇمىس، سىزدەردىڭ قيىنشىلىقتى شەشۋ ءبىزدىڭ ءتۇيىندى مىندەتىمىز، سىزدەردىڭ مول ءونىم الىپ، كىرىس كوزدەرىڭىز ارتسا، ءبىزدىڭ ارمانىمىزدىڭ ورىندالعانى، بارلىعىمىز ءبىر وتباسىنىڭ ادامدارىمىز»،-دەدى.

    قىزمەت اترەتىندەگى كادرلار ءبىر كۇندىك قاربالاستىقپەن، وزدەرىنىڭ شارشاعانىن بىلمەي تەك ديقاندارعا كومەكتەسكەنىنە قۋانا قىستاققا قايتتى.

ءتىلشىنىڭ قىزمەت ورنى: جەمەنەي اۋدانى ۇلاستى قالاشىعى سارتام قىستاعى

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى