«ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» اتىنداعى باسكەتبول جارىسى وتكىزىلدى

    ىنتىماق داۋلەتباي ۇلى حابارلايدى. «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» قيمىلىن جاندى تۇردە ءٴورىس الدىرىپ، ٴار ۇلت ۇلاندارىن بەرەكەنىڭ بەسىگىندە بىرگە تەربەتىپ، ولاردىڭ سەلبەسۋ، ٴوزارا سايكەسۋ قابىلەتتەرىن ٴوسىرۋ ارقىلى وقۋشىلاردىڭ ۋنيۆەرسال ساپاسىن جوعارلاتۋدى كوزدە ۇستاعان بۋرىلتوعاي اۋداندىق 1-تولىق ورتا مەكتەبى 30-تامىزدان باستاپ ورتا مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعى» اتىنداعى باسكەتبول جارىسىن وزدىردى.

    مەكتەپ وداق كوميتەتى مەن دەنەتاربيە وقىتۋ گرۋپپاسى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان بۇل رەتكى جارىسقا تولىق ورتانىڭ 1-،2-جىلدىعىنداعى 21 كلاس كوللەكتيۆى قاتىناسىپ، ٴبىر حانزۋ كلاس پەن ٴبىر ۇلتتىق كلاس وداقتاس گرۋپپا بولىپ جارىسقا ٴتۇستى. ۇعىسۋعا قاراعاندا جارىس 10 كۇن شاماسىندا جالعاسىپ، 21 مايدان جارىس وزدىرىلىپ، مارەسىنە جەتەتىن كورىنەدى. ٴار كۇنگى دەنەتاربيە ساباق ساعاتتارى مەن قيمىل ساعاتتارىندا ەكى گرۋپپا جارىسقا ٴتۇسىپ، مەكتەپ اۋلاسىنان ٴار كۇنى الاقايلاعان شاتتىق ۇندەر كوتەرىلىپ، شاتىرلاتا سوققان شاپالاق داۋىسىمەن مەكتەپ باسكەتبول مايدانى دۋمانعا بولەنىپ، مارە-سارە بولىپ جاتاتىن بولدى.

    جارىس كەزىندە مەكتەپ باسشىلارى، وقىتۋشىلار، وقۋشىلار مايدانعا بارىپ جارىستى تاماشالاۋمەن بىرگە، شاباندوزدارعا مەدەت بەرىپ، جارىستىڭ سالتاناتىن اسىردى. بۇل رەتكى جارىس وقۋشىلاردىڭ دەنە جاقتان شىنىعىپ-شىڭدالۋىنا نەگىز قالاۋمەن بىرگە وقۋشىلاردىڭ قويان-قولتىق ارالاسىپ، دوستىقتى تەرەڭدەتىپ، بەرەكەنى بەكەمدەۋىنىڭ دە تابىلماس ورايى بولدى.

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى