نەگىزگى ساتى بۇقارالارىنىڭ قوس ءتىل ونەر باسەكەسى وتكىزىلدى


    ءادىل تۋعانباي ۇلى حابارلايدى. پارتيا 19-قۇرىلتايىنىڭ جەڭىسپەن اشىلۋىن قۋانىشپەن قارسى الۋ ءۇشىن، 11-قىركۇيەكتە قابا اۋداندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمى نەگىزگى ساتى بۇقارالارىنىڭ قوس ءتىل ونەر باسەكەسىن وتكىزدى.

    اۋدانىمىز بويىنشا ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنان 21 شاباندوز جارىسقا قاتىناستى.

    جارىس انا ءتىلى حانزۋ ءتىلى بولعان گرۋپپا مەن انا ءتىلى قازاق ءتىلى بولعان گرۋپپا بولىپ ەكى گرۋپپاعا ءبولىنىپ، ءوزىن-ءوزى تانىستىرۋ، تاقىرىپتىق لەكسيا ايتۋ، سۇراققا جاۋاپ بەرۋ، ونەر كورسەتۋ قاتارلى ءتورت باسقىشقا، قىزىقتى ءارى تارتىمدى ءجۇرىلدى.

    شاباندوز جاڭ داحاي: وسى رەتكى جارىسقا قاتىناسۋ ارقىلى قوس ءتىلدىڭ ماڭىزدىلىعىن ونان ارى تانىپ جەتتىم. سونىمەن بىرگە، ءوزىمنىڭ قوس ءتىل جاعىنداعى جەتەرسىزدىكتەرىمدى ءبىلدىم. وسى جارىستان كەيىن قوس ءتىلدى جاقسى ۇيرەنىپ، وزگە ۇلتتاردىڭ مادەنيەتىن، سالت-ساناسىن تۇسىنەمىن جانە ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ كوش باسشىسى بولىپ، قابا اۋدانىنىڭ قوعام ورنىقتىلىعى مەن باياندى تىنىشتىعى ءۇشىن ءبىر كىسىلىك ۇلەسىمدى قوسامىن،-دەدى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى