ءۇرىمجى — اسەم قالا

ءتىلشىمىز اقىن ادەنوۆ حابارلايدى:

    مامىراجاي ءساۋىر ايىنىڭ 18-جۇلدىزى، ءتىلشى ءۇرىمجى قالاسىنداعى كوركەم تابيعات باقشاسى قىزىلتاۋعا شىعىپ، تابيعاتپەن سىرلاسىپ قايتتى.

    قىزىلتاۋ (حۇڭشان) ءۇرىمجى قالاسىنا كەلگەن ساياحاتشىلاردىڭ تاماشالاۋعا تاپتىرمايتىن جەرى ەسەپتەلەدى، بۇل ارادا تاۋعا شىعىپ، دەنە ارەكەتىمەن شۇعىلدانۋمەن قاتار، تاۋ شوقىسىنان ءۇرىمجى قالاسىنىڭ كورىنىسىن ءوز الاقانىڭىزداعىداي كورە الاسىز، بۇل ارادا ءتۇرلى ساياحات وبيەكتىلەرى بار بولىپ قالماستان، ىشىنە كىرىپ ساياحاتتاۋ بۇكىلدەي تەگىن، كەڭ حالىق بۇقاراسىنا بارىنشا قولايلىلىق قاراستىرىلعان. سول كۇنى، ءتىلشى بۇل ارادان كوپتەگەن ساياحاتشىلار مەن قالا تۇرعىندارىنىڭ اياعى ۇزىلمەيتىنىن كوردى. ونىڭ ۇستىنە، بيلىعى كوكتەم ءۇرىمجى قالاسىنا جىلداعىدان كەيىن كەلىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ كوكتەم مەزگىلىنە دەگەن ساعىنىشىن كۇن سايىن ارتتىرىپ، وسى اراعا كەلىپ، العاشقى كوكتەم سامالىن سەزىنىپ، تىڭ تىرشىلىك، تازا تاۋ تابيعاتىنان ومىرشەڭدىك كۇش-قۋات الدى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى