شينجياڭ قازاق مادەنيەت قوعامى توپتىق باتىل ءۇن قاتىپ، ايقىن پوزيتسيا ءبىلدىردى -ءتاڭىرتاۋ تورابى

شينجياڭ قازاق مادەنيەت قوعامى توپتىق باتىل ءۇن قاتىپ، ايقىن پوزيتسيا ءبىلدىردى

ءتىلشىمىز ءبيسارا قۋانبەك قىزى حابارلايدى:

    8 - ماۋسىم كۇنى تۇستەن كەيىن، ءۇرىمجى قالاسىندا، شينجياڭ قازاق مادەنيەت قوعامىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرىنىڭ كەڭەيتىلگەن جيىنى اشىلدى. جيىننىڭ باستى تاقىرىبى «ۇلتتار ىنتىماعىن كۇشەيتىپ، قوعام ورنىقتىلىعىن قورعاپ، ءۇش ءتۇرلى كۇشپەن سوڭىنا دەيىن كۇرەسەيىك» توڭىرەگىندە قانات جايدىرىلدى. اتالمىش قيمىلعا قازاق مادەنيەت قوعامىنىڭ بارلىق مۇشەلەرى، جانە اقپارات ورىندارىنىڭ تىلشىلەرى قاتىناستى. جينالىستى ءابدىقاي ماجەن ۇلى باسقارىپ اشتى، ارىپ زۇرعانبەك ۇلى، بەكسۇلتان كاسەي ۇلى، ءشارىپقان ءابدالي ۇلى، قايشا تاباراك قىزى، كۇلان نىعىمەت قىزى، بايداۋلەت نۇرالين، جارقىن حاليت ۇلى جانە تاعى باسقا دا ءبىرقانشا اتى اتالماعان جولداستار ارت - ارتىنان لەبىز ءبىلدىردى.

    ارينە، شينجياڭدا قوعام ورنىقتىلىعىن قورعاپ، ۇزاق ۋاقىتتىق باياندى تىنشتىقتى جۇزەگە اسىرۋ باس نىساناعا اينالعان بۇگىنگى تاڭدا ۇلتتاردىڭ ىنتىماعىن كۇشەيتىپ، قوعامنىڭ ورنىقتىلىعىن قورعاۋعا بار كۇشپەن ات سالىسۋ قوعامداعى بارلىق ازاماتتاردىڭ بۇلتارتپاس بورىشى.

    جينالىستا قازاق مادەنيەت قوعامنىڭ باس القالارىنان باستاپ، مۇشەلەرىنە دەيىن ءوزىنىڭ ەسەيىپ - ەرجەتۋ بارىسىندا، قىزمەت ىستەۋ بارىسىندا، باسىنان وتكىزگەن قاراپايىم ىستەرىن مىسالعا الا وتىرىپ، وتاننىڭ، پارتيانىڭ دۇرىس باسشىلىعىندا ازاتتىقتىڭ تاڭى اتقانىن، وسىنداي باي دا باياشات، الاڭسىز كۇن كەشۋىمىز پارتيامىزدىڭ ابزال ساياساتىنىڭ ارقاسى ەكەندىگىن جاندى مىسالدارمەن ايگىلەدى. سونىمەن قوسا، ءبىر ۇلكەن ۇلتتىق بۇقارالىق ۇيىم سالاۋاتىمەن، جاۋاپكەرلىك ءتۇزىمىن كۇشەيتىپ، ءبىر جاعادان باس، ءبىر جەڭنەن قول شىعارا وتىرىپ، «ءۇش تۇرلى كۇشپەن» سوڭىنا دەيىن كۇرەسۋگە بەرىك يرادا بايقاتتى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى