مامىر ايىنداعى نارات

    قالادا تۇرمىس كەشىرىپ جاتقان ادامداردىڭ قۇلاعىنا ءتۇرلى شۋىل داۋىستار كەلىپ، مازامىزدىڭ كەتەتىنى داۋىسز. اۆتوكولىكتەردىڭ تىنىمسىز بەرىل‍گەن سيگنال داۋىسى، ادامداردىڭ داۋىسى، قۇرىلىس ورىندارىنان كەلىپ جەتكەن داۋىستار... قويشى ايتەۋ وسىنداي داۋىستارعا تولى بولارى حاق.

    ءسىز بۇلاق سۋىنىڭ سىلدىرلاپ اققان داۋىسىن ەستىپ، قاۋاشاق اشقان گۇلدەرى كورىپ، وسىنداي ۋ-شۋ ورتادان ءبىر مەزەت ايىققىڭىز كەلە مە؟ ەندەشە نارات جايلاۋىنا قاراي جولعا شىعىڭىز. قىسقا ۋاقىت بولسا دا، جايلى ورتاعا بارىپ، تابيعاتپەن قاۋىشىپ، ساياحات جاساپ كەلىڭىز. سەرگىپ قالاسىز.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى