حانزۋ ءتىلى ا ق ش تۇرعىندارى قولداناتىن 2 – ۇلكەن شەتەل تىلىنە اينالدى

    ا ق ش 24/7 ۋوللستريت توراپ بەكەتىندە جۋىردا جاريالانعان تەكسەرۋ دوكلادىندا كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش تۇرعىندارى ەڭ كوپ قولداناتىن شەتەل تىلدەرىنىڭ ىشىندە حانزۋ ءتىلى يسپان تىلىنەن كەيىنگى 2 – ورىندا تۇرادى ەكەن.

    ا ق ش كولومبيا راديو سەرىكتىگىنىڭ 7 – شىلدەدەگى حابارىنا قاراعاندا، بۇل تەكسەرۋ ناتيجەسى ا ق ش جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ 2015 – جىلعى ا ق ش تۇتىنۋشىلارىن تەكسەرۋ ساندى مالىمەتىندەگى «وتباسىندا ۇنەمى قولدانىلاتىن شەتەل ءتىلى تۇرلەرى» تاڭداۋ ءتۇرى نەگىز ەتىلگەن ءارى جان سانىن جاپپاي تەكسەرۋ مەكەمەسى ءارقايسى شتاتتاعى تۇرعىنداردىڭ ەتنيكالىق جاعدايىن پايدالانعان.

    ا ق ش – تا يسپانداردىڭ 40 ميلليوننان استام ۇرپاعى تۇرادى دا، يسپان ءتىلى ءارقايسى شتات تۇرعىندارىنىڭ ۇنەمى قولداناتىن شەتەل تىلىنە اينالىپ ۇلگىرگەن، حانزۋ ءتىلىن ۇدايى پايدالاناتىن جان سانى 2 ميلليون 100 مىڭعا جەتىپ، 2 – ورىندى ۇستاپ وتىر. بۇدان سىرت، تاگالا ءتىلى، ۆيەتنام ءتىلى، فرانسۋز ءتىلى، اراب ءتىلى جانە كورەي تىلدەرىن ۇنەمى قولداناتىن جان سانى دا ءبىر ميلليون اسقان.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى