تايۋانعا بارساڭىز جانعا جايلى سالقىن كوركەم جەرلەر بار

 

    شىجىعان شىلىڭگىردىڭ جاز كۇندەرىندە، كوپ ساندى ادامدار ىستىقتان قورعانىپ، سالقىن جەرلەرگە بارىپ ساياحاتتاۋدى ويلايدى.

    تايۋان ىستىق بەلدەۋگە ورنالاسقانىمەن، ول ارا اسقار تاۋلارى مەن سارقىراپ اققان سۋلارى بار تاماشا  جەر بولىپ ەسەپتەلەدى.ول ارا كوپتەگەن ادامداردىڭ ىستىقتان قورعانىپ، ساياحاتتاپ باراتىن ەڭ جاقسى تالعامى بولارى حاق. سىزدە وسى جازدا تايۋانعا بارىپ  قايتىڭىز. اساۋ وزەن، سىڭعىرلاپ اققان بۇلاقتار مەن سارقىرامالاردى باسىپ ءوتىپ، دەمالىپ قايتىڭىز. 

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى