دەلفين تاربيەشسى

    شىجىعان جاز كۇندەرىندە، جياڭشي شي-ان قالاسىنداعى اق قاپتال دەليفىننىڭ ويىن قويۋ زالىندا كۇنىنە دەلفين تاربيەشىلەرى دەلفيندەردىڭ تاماعىنا، جاتتىعۋىنا، ويىن قويۋىنا جاۋاپتى بولادى. سودان بولسا كەرەك، ولاردىڭ اراسىندا تەرەڭ سۇيىسپەنشىلىك قالىپتاسقان. جازدىق دەمالىس ساياحاتشىلاردىڭ ەڭ قاۋىرت مەزگىلى، تاماشا ونەر كورسەتۋ ءۇشىن تاربيەشى ويىن قويۋ بارىسىندا كۇنىنە كەم دەگەندە 20 رەت سۋعا ءتۇسىپ شىعادى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى