ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   دەنساۋلىق

تاماقتان كەيىن سيىر ءسۇتىن ىشسە، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى

  زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەندە، قۇرامىندا شەكەر نەمەسە كراحمال بار ازىق تۇتىنعاننان كەيىن، ءبىر ىستاكان سير ءسۇتىن ىشسە، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى.

  ا ق ش ەللنۋس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ەرەسەك 20 ادامعا تاجىريبە جاساعان، تاجىريبە جاساۋشىلار 20 گرام بوتقا تۇرىندەگى ازىقتى تۇتىنىپ، ارتىنان سيىر ءسۇتىن جانە قايناعان سۋ ىشكىزگەن، زەرتتەۋشىلەر تاجىريبە جاساۋدان بۇرىن، تاماق ءىشىپ بولعاننان كەيىن، 2-5 مينۋت ارالىعىندا سۋسىندى ءىشىپ بولىپ وسىدان كەيىنگى 30 مينۋتتىءۇش باسقىشقا ءبولىپ، تاجىريبە جاساۋدان بۇرىنعى تىستەگى باكتەريا داعىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسىنىڭ زور مولشەردە تومەندەگەندىگىن بايقاعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ كورسەتۋىنشە، بوتقا تۇرىندەگى تاماقتى تۇتىنعاننان كەيىن، سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءتىستىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى تومەندەتىپ، كەدەرگى جەڭىلدەيدى. سونىمەن بىرگە، اۋىز قۋىسىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى جوعارلايدى. زەرتتەۋشىلەر ءبىر ىستاكان سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءتىس باكتەريالارىن ازايتىپ،ءتىستىڭ زاقىمدالۋىنان ساقتايتىنىن، ەگەر تاعى ءبىر ىستاكان جەمىس شىرىنىن ىشەتىن بولسا، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الاتىندىعىن بايقادى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى