ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   پايدالى كەڭەس

ءدارىنىڭ ەسكەرتپەسىنە نەمقۇرايدى قاراماڭىز

  ەلىمىزدە جۇيەلى ءدارى وندىرەتىن زاۆودتاردىڭ ءدارى قوراپتارىنىڭ سىرتىندا «كاسىپتىك ءدارى ءوندىرۋ رۇقسات ءنومىرى» بولادى. بۇل ءدارىنىڭ شىن-جالعاندىعىن پارىقتاۋدا ماڭىزدى رول اتقارادى.

   وندىرىلگەن ۋاقىتى: ءدارىنىڭ ۋاقىتى ءوتىپ كەتسە، ءدارىنىڭ شيپالىق رولى جويىلادى دا، اۋىر بولعاندا ادامنىڭ ۋلانۋىنا اپارىپ سوعادى.

   سىرتقى پىشىنىندە وزگەرىس بولعان دارىلەر: ءدارىنىڭ ۋاقىتى وتپەگەن بولسا دا، سىرتقى ءپىشىنى ءدارىنىڭ تۇسىندىرمەسىندەگىمەن ۇقساماسا، ەڭ جاقسىسى مۇنداي ءدارىنى تۇتىنباعان ءجون.

  «ەسكەرىڭىز»، «ىستەتۋگە بولمايدى»،«مۇلدە ىستەتۋگە بولمايدى» دەگەن جازۋلارعا قاداعالاي قاراۋ: «ەسكەرىڭىز» دەگەن ەسكەرتپە جازۋ تومەن دارەجەلى ەسكەرتۋگە جاتادى. بۇل جۇكتى ايەلدەر، بالالار، قارتتارعا قاراتىلادى. باۋىر جانە بۇيرەك اۋرۋى بارلار مۇنداي ءدارىنى تۇتىنۋدان ىلگەرى زيانىنىڭ بار-جوقتىعىن ەسكەرۋى قاجەت. «ىستەتۋگە بولمايدى»، «مۇلدە ىستەتۋگە بولمايدى» دەگەن ەسكەرتپە بار دارىلەردى شيپاگەردىڭ كەڭەسىمەن تۇتىنۋ. بۇل تۇردەگى ءدارىنىڭ دەنەگە كەرى اسەرى كۇشتى بولادى.

   ءدارىنى ءىشۋ مولشەرىنە كوڭىل ءبولۋ: ۇقساس تۇردەگى دارىلەردى ءىشۋ مولشەرى دە ۇقساس بولمايدى. ويتكەنى، ولاردى وندىرەتىن زاۆود ۇقساس ەمەس. ءىشىنارا زاۆودتاردا وندىرگەن ءدارىنىڭ داناسى 100 ميلليگرام بولسا، تاعى ءبىر زاۆودتا وندىرگەن ءدارىنىڭ داناسى 50 ميلليگرام بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان، تەك ءدارىنىڭ اتىنا قاراماي، تۇتىنۋ مولشەرىنە دە مۇقيات زەر سالعاندا، ويلاماعان جاعدايدىڭ تۋىلۋىنان ساقتانۋعا بولادى.

  اۋدارعان: باقىتالى سەيىتحان ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • 3-كەزەكتى «ەرتەگى قالا، بۋىرشىن ءدامى» اتىنداعى ءدامدى تاعامدار مەرەكەسىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى
  • نارات كورىنىستىك اۋماعى ساياحاتتىڭ قاۋىرت ماۋسىمىنا ءوتتى
  • [شينجياڭ جاقسى جەر] ۇلۋجان كورىنىس رايونىندا ساياحاتشىلاردىڭ اياعى ۇزىلمەدى
  • كوركەم شينجياڭدا كوڭىلدى ساياحات
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى