تيانشان تورابى   ›   بىلگەنگە مارجان   ›   دەنساۋلىق

ۇنەمى كەزدەسەتىن قان قىسىمدى تومەندەتۋ ءدارىسى دەنەدەگى قانتتى نەسەپ اۋرۋىن ەمدەۋدەگە پايدالى ەكەن

  7-ايدىڭ 10-كۇنى، ا ق ش زەرتتەۋشىلەرىنىڭ جاريالاعان عىلىمي ماقالادا كلينيكالىق زەرتتەۋ بارىسىندا ۇنەمى كەزدەسەتىن قان قىسىمىن تومەندەتۋ ءدارىسى — «ۆەراپاميلدىڭ» حاۋىپسىز دا ءونىمدى جاڭا ەمدەۋ ءتاسىلى بولىپ، 1 تيپتەگى قانتتى نەسەپ اۋرۋىن ەمدەۋگە بولاتىندىعى ايتىلعان، ءبىراق، بۇل قورتىندىنى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ءالى دە كەڭ كولەمدە زەرتتەۋ الىپ بارۋ كەرەك.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورابى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.

  • شينجياڭدا ءبيدايدىڭ بىرلىك ءونىمىنىڭ رەكوردى جاڭالاندى
  • ەرەكشە حالىقتىق تۇسەلحانالار شينجياڭ ساياحاتىنىڭ تاماشا تانىسقىسىنا اينالدى
  • دۋان - ۋ مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەزىندە شينجياڭ 3 ميلليون 840 مىڭ ادامنان (رەت) استام ساياحاتشى قابىلدادى سايكەس مەزگىلدەگىدەن %43.25 ارتتى